Rachunek bankowy prowadzony jest przez bank na podstawie umowy cywilno prawnej zawartej pomiędzy klientem i bankiem. Zasady dotyczące zawierania rachunków bankowych regulują przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.Prawo bankowe).

Umowa zawarta między klientem i bankiem jest zobowiązaniem banku do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i realizacji dyspozycji klienta dotyczących środków płatniczych znajdujących się na rachunku. Bank bierze także odpowiedzialność za szkody spowodowane nienależytym wykonaniem takiej dyspozycji.

W prawie bankowym wyszczególnione są rachunki:

Zobacz też: