Ogólna ocena instytucji państwowych przez obywateli

Sondażownia zapytała w badaniu m.in. o ocenę działalności parlamentu i prezydenta, władz samorządowych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów i prokuratury.

W marcu dobrze działalność Sejmu oceniło 40 proc. badanych (spadek o 4 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z lutego), a źle 45 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.). Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 15 proc. badanych (bez zmian). O Senacie pozytywnie wypowiedziało się 38 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt. proc.), a negatywnie - 34 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.). Nie ma zdania 28 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

Reklama

Poparcie dla Prezydenta i samoocena władz

Jak zauważył CBOS, w marcu polepszyły się notowania prezydenta Andrzeja Dudy. Jego działalność pozytywnie oceniło 46 proc. badanych (wzrost o 6 pkt. proc.), a negatywnie - 45 proc. (spadek o 7 pkt. proc.). Zdania nie ma 9 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

Działalność władz samorządowych pozytywnie oceniło 68 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.), a negatywnie - 23 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.

Oceny działalności Trybunału Konstytucyjnego, sądów i prokuratury

W marcu 24 proc. badanych (bez zmian) pozytywnie oceniło działalność Trybunału Konstytucyjnego, a negatywnie - 45 proc. (spadek o 1 pkt. proc.). Zdania nie ma w tej sprawie 31 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

Z kolei działalność sądów dobrze oceniło 30 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt. proc.), a negatywnie - 44 proc. (spadek o 6 pkt. proc.). O prokuraturze pozytywnie wypowiedziało się 30 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.), a negatywnie - 34 proc. (spadek o 6 pkt. proc.). Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.

Metodologia przeprowadzania badania opinii publicznej przez CBOS

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 marca 2024 roku na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI). (PAP)