W składzie zespołu znajdą się: dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ (jako przewodniczący), przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w MZ, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, reprezentant Centrum e-Zdrowia, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami.

Zadaniem Zespołu – jak zapisano w zarządzeniu - jest przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji zdrowotnej ludności Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pandemii COVID-19; zidentyfikowanie konsekwencji zdrowotnych powstałych w związku z pandemią COVID-19; przygotowanie propozycji zmian systemowych mających na celu wyjście z długu zdrowotnego oraz opracowanie raportu z analizy sytuacji zdrowotnej ludności w czasie pandemii COVID-19 oraz jej konsekwencji zdrowotnych.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi zdrowia raportu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl
Reklama