„Co do zasady pracodawcy w Polsce planują utrzymać w tym roku dotychczasowy model pracy zdalnej wprowadzony w swoich firmach. Na taką opcję wskazuje 43 proc. badanych. Jednocześnie 15 proc. respondentów szykuje w tym roku swoim pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej, z czego nieco mniej niż połowa planuje całkowity powrót do biur, a pozostali myślą o zwiększeniu liczby dni, w których wymagana będzie obecność w zakładzie pracy” – wskazano w raporcie Grant Thornton.

W publikacji zauważono, że blisko 3/4 dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników, w głównej mierze w formie pracy hybrydowej.

Z raportu wynika, że jedynie 2 proc. kierujących firmami jak na razie nie wprowadziło zmian w systemie wykonywania pracy spoza biura, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Jednocześnie 40 proc. pytanych przyznało, że do tej pory nie zastanawiało się nad zmianą zasad dotyczących pracy zdalnej w 2024 r.

„Blisko połowa respondentów twierdzi, że tryb pracy zdalnej pozostał bez wpływu na wydajność pracy w ich organizacjach, a co dziesiąty kierujący spółką zauważył wręcz poprawę jakości wykonywania zadań przez swoich pracowników po wprowadzeniu tej formy zatrudnienia. Na wydajność pracy po wprowadzeniu pracy zdalnej narzeka 18 proc. ankietowanych, a co czwarty pracodawca nie potrafi określić, jak praca zdalna wpłynęła na jakość obowiązków wykonywanych w jego organizacji” – wskazano w raporcie.

Reklama

Z danych przedstawionych przez firmę Grant Thornton wynika, że spośród firm, które nie zdecydowały się na pracę zdalną, 40 proc. wskazuje jako powód takiej decyzji brak odpowiednich narzędzi do jej wykonywania np. laptopów czy systemów kontroli. Co trzeci ankietowany obawia się o pogorszenie przepływu informacji między pracownikami oraz pogorszenia atmosfery i poczucia więzi między nimi w razie wprowadzenia pracy zdalnej. I blisko co trzeci pracodawca nie wprowadził pracy zdalnej, bo pracownicy nie wyrażali zainteresowania takim rozwiązaniem.

„Jedynie co piąty pracodawca swój wybór tłumaczy wzrostem kosztów w firmie ze względu na konieczność wypłaty ekwiwalentu pracownikom przebywającym na pracy zdalnej. 13 proc. respondentów obawia się z kolei, że wprowadzenie takiej formy zatrudnienia przyczyniłoby się do spadku efektywności i jakości pracy pracowników. Co piąty pytany nie potrafił wskazać powodów, dla których w jego firmie nie wprowadzono opcji wykonywania pracy zdalnej” – podano w raporcie.

Z danych zgromadzonych w publikacji wynika, że na świecie wśród pracodawców rośnie liczba zwolenników pracy z biura. W 2024 r. udział przedsiębiorstw działających w tym modelu zwiększył się do 47 proc. z 36 proc. w roku poprzednim.