Sankcje miałyby dotyczyć m.in. zamrożenia aktywów i zakazu wydawania wiz osobom zaangażowanym w poważne naruszenia praw człowieka. Lista objętych sankcjami powinna obejmować osoby, które przyczyniły się fizycznie, finansowo lub poprzez akty systemowej korupcji do takich nadużyć i przestępstw na całym świecie.

W rezolucji podkreślono, że decyzja o umieszczeniu na liście bądź usunięciu z listy powinna być podejmowana na podstawie przejrzystych i szczegółowych kryteriów. Zaapelowano do krajów UE o opracowanie mechanizmu egzekwowania sankcji i systemu nadzoru na ich wykonywaniem, ponieważ w ostatnich miesiącach zdarzały się przypadki naruszenia unijnych sankcji przez europejskie firmy i kraje.

W opinii europosłów nowy system sankcji wzmocniłby rolę UE jako globalnego podmiotu praw człowieka i powinien symbolicznie nosić imię Siergieja Magnitskiego. Podobne ramy prawne istnieją już w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i kilku krajach UE - w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Wielkiej Brytanii.

Magnitski, audytor Hermitage Capital Management, zmarł w 2009 roku w wieku 37 lat w więzieniu Matrosskaja Tiszyna w Moskwie. Wcześniej przez prawie rok był przetrzymywany w innym moskiewskim więzieniu - Butyrki. Jego pracodawcy i obrońcy praw człowieka utrzymują, że w dniu śmierci został ciężko pobity przez strażników więziennych. Został aresztowany po tym, gdy podczas przesłuchania w sprawie domniemanych oszustw podatkowych wymienił funkcjonariuszy MSW Rosji zamieszanych w przejęcia spółek i oskarżył ich o zagarnięcie z budżetu państwa równowartości 230 mln dolarów.

Parlament Europejski wielokrotnie zwracał się o wprowadzenie mechanizmu sankcji w celu ukarania winnych łamania praw człowieka i – jak informuje - wniosek ten ma teraz szansę realizacji, po tym gdy w listopadzie ub.r. rząd holenderski zainicjował dyskusję na ten temat wśród państw członkowskich UE. Propozycja jest obecnie omawiana na szczeblu grupy roboczej w Radzie UE.

Reklama

Posłowie do PE w rezolucji z zadowoleniem przyjmują propozycję przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby wyjść poza głosowanie jednomyślne w obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w procesie decyzyjnym Rady UE. W tym kontekście wzywają państwa członkowskie UE do przyjęcia tego nowego instrumentu sankcji, aby kwalifikowana większość Rady UE mogła przyjąć sankcje za łamanie praw człowieka.

Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 447 do 70, przy 46 wstrzymujących się. Proponowany system sankcji jest inspirowany amerykańską ustawą Magnitskiego, którą prezydent Barack Obama podpisał w grudniu 2012 r. Jest ona wymierzona przeciwko tym przedstawicielom Rosji, którzy zostaną uznani za winnych korupcji i łamania praw człowieka.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)