"Nowe przyjęte dziś (w poniedziałek) wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa umożliwią krajom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów w Europie w nadrabianiu zaległości oraz zmniejszanie różnic pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia" - poinformowała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

"Zapewniliśmy także państwom członkowskim większe możliwości wspierania regionów stojących w obliczu wyzwań związanych z transformacją lub wyzwań strukturalnych, takich jak np. wyludnienie. Zależy nam na tym, aby wytyczne w pełni przyczyniały się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, a jednocześnie gwarantowały państwom członkowskim równe warunki działania" - dodała.

Reklama

Główne zmiany to zwiększenie łącznego odsetka ludności na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej do 48 proc. ludności UE (wcześniej 47 proc.) oraz aktualizacja wykazu obszarów objętych pomocą.

Zwiększona została też "maksymalna intensywność pomocy" służąca wspieraniu celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii cyfrowej poprzez umożliwienie stosowania dodatkowych zachęt do inwestowania na obszarach UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu.

Do takich regionów KE zalicza tereny oddalone lub trudno dostępne, obszary przygraniczne, takie, które znajdują się w okresie przejściowym np. ze względu na strukturalne zmiany w zatrudnieniu i obszary narażone na depopulację.

Jednocześnie KE kładzie duży nacisk na to, by państwa członkowskie nie wykorzystywały środków publicznych jako bodźca zachęcającego do przenoszenia miejsc pracy z jednego państwa członkowskiego do drugiego.