Rada Prezesów zdecydowała, że zmiany klimatyczne mają głęboki wpływ na stabilność cen i w związku z tym zobowiązała się do realizacji działań związanych z klimatem, uwzględniając kwestie klimatyczne w ramach polityki pieniężnej.

"Rada Prezesów uważa, że stabilność cen najlepiej utrzymać poprzez dążenie do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Cel ten jest symetryczny, co oznacza, że negatywne i pozytywne odchylenia inflacji od celu są równie niepożądane. Gdy gospodarka działa w pobliżu dolnej granicy nominalnych stóp procentowych, wymaga to szczególnie zdecydowanych lub uporczywych działań polityki pieniężnej, aby zapobiec utrwaleniu się negatywnych odchyleń od celu inflacyjnego. Może to również oznaczać przejściowy okres, w którym inflacja jest umiarkowanie powyżej celu" - czytamy w komunikacie.

W nowej strategii EBC potwierdzono również, że zestaw stóp procentowych EBC pozostaje podstawowym instrumentem polityki pieniężnej.

Reklama

"Inne instrumenty, takie jak forward guidance, zakupy aktywów i dłuższe operacje refinansujące, które w ciągu ostatniej dekady pomagały łagodzić ograniczenia wynikające z dolnej granicy nominalnych stóp procentowych, pozostaną integralną częścią zestawu narzędzi EBC i będą stosowane w razie potrzeby" - czytamy dalej.

"Z przyjemnością informuję, że Rada Prezesów zatwierdziła wczoraj nową strategię polityki pieniężnej EBC. Przyjmując za pewnik podstawowy mandat EBC, jakim jest stabilność cen, przegląd ten pozwolił nam zakwestionować nasz sposób myślenia, nawiązać kontakt z licznymi zainteresowanymi stronami, zastanowić się, przedyskutować i osiągnąć porozumienie w sprawie dostosowania naszej strategii. Nowa strategia stanowi mocny fundament, na którym będziemy opierać się przy prowadzeniu polityki pieniężnej w nadchodzących latach" - powiedziała prezes EBC Christine Lagarde, cytowana w komunikacie.

Dotychczas cel inflacyjny EBC zakładał utrzymanie inflacji HICP w strefie euro w pobliżu, ale poniżej 2 proc. r/r.