Samorządy GZM chcą też, aby główny dworzec przesiadkowy szybkiej kolei w ramach CPK znalazł się w jednym z dużych miast Metropolii, ze wskazaniem na Katowice. Apelują też o pogłębione konsultacje planowanych inwestycji infrastrukturalnych z poszczególnymi gminami.

Od 10 lutego br. do wtorku 10 marca można było zgłaszać uwagi do tzw. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), przygotowanego przez powołaną do realizacji inwestycji spółkę CPK. Studium to powstało w ramach przygotowań do zaprojektowania i budowy ponad 1,6 tys. km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych. Sieć nowych linii kolejowych, w tym odcinków określanych jako kolej dużych prędkości, ma umożliwić dojazd do CPK z większości większych miast Polski w nie dłużej niż 2,5 godz.

We wtorek stanowisko ws. propozycji CPK wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Przypomniano w nim m.in., że GZM to największy w Polsce, bardzo zurbanizowany obszar policentryczny, złożony z kilkunastu ośrodków miejskich, położony na skrzyżowaniu dwóch korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T; Katowice są kluczowym węzłem miejskim tej sieci.

W tym kontekście Metropolia uznała, że przedstawione w SSL propozycje nie biorą pod uwagę istniejącego stanu zagospodarowania i interesów społeczno-gospodarczych GZM, w tym m.in.: nie uwzględniają terenów zainwestowanych (zabudowy mieszkaniowej, budynków publicznych oraz terenów o walorach kulturowo-przyrodniczych), nie uwzględniają uwarunkowań środowiskowych, tworzą bariery nie do pokonania w przestrzeniach poszczególnych gmin, są też nieuzasadnione ekonomicznie i przestrzennie, proponując przebieg równoległy do istniejących linii kolejowych.

„GZM, działając w imieniu i na rzecz mieszkańców, nie może wyrazić zgody na przedstawione rozwiązania komunikacyjne, które w skali regionalnej czy krajowej mają łączyć, lecz w skali lokalnej będą dzielić - w różnych wymiarach: przestrzennym, społecznym, środowiskowym, negatywnie oddziałując na jakość życia i atrakcyjność inwestycyjną” - napisano w stanowisku.

Reklama

„Dlatego też, wyrażając wspólną wolę swoich gmin członkowskich, GZM zdecydowanie wnosi o: maksymalne wykorzystywanie już istniejących tras kolejowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, zakładając ich rozbudowę lub modernizację, a także o rozpatrzenie korytarzy kolejowych i planowanych przebiegów linii z uwzględnieniem tzw. Kolei Metropolitalnej, która obecnie jest przedmiotem prac GZM” - wskazuje Metropolia.

Kolejnym postulatem jest zlokalizowanie głównego dworca przesiadkowego w jednym z miast na prawach powiatu w GZM, np. w Katowicach, „do czego naturalnie predestynuje wysoce zainwestowana struktura przestrzenno-funkcjonalnej centralnej części GZM”.

Zarząd GZM zaapelował o szerokie i pogłębione konsultacje z poszczególnymi samorządami ws. inwestycji planowanych na obszarach poszczególnych gmin Metropolii. „Pozwoli to wspólnie wypracować możliwe optymalne rozwiązania, zarówno racjonalne ekonomicznie, jak i akceptowane społecznie, a tym samym ograniczyć konflikty, nierozłącznie związane z tego typu newralgiczną inwestycją” - napisano w stanowisku.

Pełnomocnik rządu ds. budowy CPK wiceminister infrastruktury Marcin Horała uspokajał z końcem lutego w Jastrzębiu-Zdroju, że był to wstępny, dodatkowy etap konsultacji, poprzedzający ich właściwy, pogłębiony etap w procesie inwestycyjnym. Ostateczny przebieg nowych odcinków będzie ustalany na etapie decyzji środowiskowej - do tego czasu analizowane będą zawsze po trzy warianty.

Zgodnie z Programem kolejowym CPK w kierunku woj. śląskiego wiedzie tzw. szprycha numer 7: CPK – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) - Jastrzębie-Zdrój – granica państwa.

We wtorek GZM podała, że wstępny projekt przebiegu kolei w ramach budowy CBK dotyczy ośmiu gmin Metropolii: Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, Mysłowic, Mikołowa, Zabrza i Gierałtowic.

Niezależnie od wtorkowego stanowiska GZM, samorządowcy składają indywidualnie uwagi w ramach tzw. otwartych konsultacji lokalizacyjnych (z udziałem wszystkich zainteresowanych stron). W październiku 2019 r. GZM wniosła uwagi do CPK w ramach regionalnych konsultacji strategicznych.

We wtorek o swoim stanowisku ws. SSL poinformował też Ruch Autonomii Śląska. Organizacja wskazała, że propozycje CPK marginalizują Katowice i zachodnią część konurbacji górnośląskiej poprzez ulokowanie głównego węzła przesiadkowego dla regionu w pobliżu Olkusza (Małopolskie), a także wykluczają największe miasto subregionu zachodniego woj. śląskiego – Rybnik.(PAP)

autor: Mateusz Babak