Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rozporządzenie ws. wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, miałoby zostać przyjęte w I kwartale 2021 r. Rozporządzenie to jeden z aktów wykonawczych zmiany ustawy o działach administracji ze stycznia 2020 r.

Jak stwierdza się w informacji, Minister Aktywów Państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej zapoznał się z ich stanem. W wyniku wstępnych analiz określono, iż działalność tychże spółek możliwa jest tylko w ramach skonsolidowanego podmiotu.

MAP rekomenduje przekazanie wykonywanie praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa w wybranych PKS Polskim Kolejom Państwowym.

W zakresie pozostałych spółek, m.in. prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, w których Skarb Państwa posiada nieznaczący udział oraz tych, które są nierentowne, w tym stoczni marynarki wojennej, MAP rekomenduje przekazanie wykonywania praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Ministerstwo zastrzega, że w celu dokładnej weryfikacji zasadności powyższej koncepcji wymagane jest sporządzenie pogłębionych analiz, biznesplanu, wycen oraz uzyskanie zgody UOKiK na koncentrację.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami, ARP przejęłaby nadzór nad: PKS Mrągowo, PKS-IWOPOL w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, PKS w Przemyślu, PKW w Dębicy, PKS w Katowicach z siedzibą w Bytomiu, PKS w Ostrowie Wielkopolskim w likwidacji, PKS w Wołowie.

Pod nadzór ARP trafiłaby też Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni oraz Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Z kolei do PKP trafiłyby: POLBUS-PKS, POLONUS, PKS Częstochowa w likwidacji, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, PKS Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej oraz WARS.

Zmiany zakładają też, że minister właściwy ds. gospodarki będzie nadzorował KUKE, PAIiH oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi.(PAP)