Chodzi o Uchwałę Rady Ministrów z 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I 2020–2023".

28 października Rada Ministrów przyjęła tę uchwałę, przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horałę. Jak podano wówczas, łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Zaznaczono, że program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

"Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 9 mld 230 mln złotych. (...) Program nie obejmuje wydatków z budżetu państwa" - czytamy w Uchwale opublikowanej w Monitorze Polskim. Dodano, że nadzór nad wykonaniem programu wieloletniego sprawuje pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak czytamy w załączniku do Uchwały, zgodnie z Koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się na komponent lotniskowy jest przewidziana do końca roku 2027, a na komponent kolejowy - do końca 2034 r., obejmując dwie najbliższe perspektywy finansowe UE.

Reklama

Etap I obejmuje działania przygotowawcze – w szczególności działania związane z planowaniem oraz opracowaniem założeń projektowych, a także wykupem gruntów pod realizację inwestycji.

"Zasadniczym celem tego etapu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań odnośnie do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, określenie optymalnego planu jego realizacji, szczegółowych harmonogramów, jak i budżetów poszczególnych projektów, a także określenie sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych" - napisano.

Jak czytamy w załączniku, przewiduje się utworzenie banku ziemi na potrzeby rozwoju gospodarczego otoczenia CPK.

"Utworzenie banku ziemi nastąpi poprzez działania operacyjne spółki, przyjmujące w odniesieniu do obszaru otoczenia inwestycji (wyznaczonego w drodze rozporządzenia) formułę programu dobrowolnych nabyć. W ramach tego programu, spółka oferować będzie właścicielom nieruchomości ceny uwzględniającej zarówno obecną wartość rynkową nieruchomości (które obecnie w przeważającej mierze mają charakter rolny, pozbawiony niezbędnej infrastruktury) jak i przyszłe spodziewane zwiększenie wartości nieruchomości, wynikające z zagospodarowania" - czytamy.

Jak dodano, jeszcze w 2020 r. ma nastąpić rozpoczęcie nabywania nieruchomości, w tym w ramach programu dobrowolnych nabyć. "W okresie objętym Programem CPK (2020–2023) działania prowadzone będą w trybie ciągłym, przy czym w odniesieniu do nieruchomości niezbędnych do lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycja, linie kolejowe, drogi publiczne, infrastruktura wspierająca) w okresie obowiązywania Programu CPK nastąpi, w drodze decyzji administracyjnych, wywłaszczenie nieruchomości, których nie udało się nabyć dobrowolnie – aby zabezpieczyć terminową realizację tych inwestycji" - napisano.

Według planów spółki CPK, przed końcem tego roku ma być wybrany doradca strategiczny i wykonawcy master planu, który ma być gotowy w 2022 r. Celem spółki jest rozpoczęcie pierwszych robot budowlanych przed końcem 2023 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.