W sprawozdaniu zarządu z działalności spółki CPK od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. podano, że "jako spółka celowa powołana do realizacji Programu CPK, w okresie sprawozdawczym nie osiągała przychodów z tytułu prowadzonej działalności, jednocześnie generując koszty w związku z przygotowaniem do realizacji nałożonych celów inwestycyjnych".

W 2021 r. spółka była finansowana ze środków własnych, czyli ze środków uzyskanych z dokapitalizowania: w wysokości 300.000.000 zł przez Skarb Państwa 18 lipca 2019 r. oraz w wysokości 2 220 740 700,00 zł przez Skarb Państwa 18 czerwca 2021 r. poprzez obligacje skarbowe z datą wymagalności 25.04.2023 r.

Jak podano w sprawozdaniu, koszty działalności operacyjnej spółki w 2021 r. opiewały na 89 mln 909 tys. 398,01 zł; w 2020 r. było to 51 mln 744 tys. 850,45 zł.

"Zmiana wysokości poniesionych kosztów wynika przede wszystkim z prowadzenia intensywnej działalności w roku 2021, zarówno pod względem operacyjnym, jak i organizacyjnym, co wiązało się m.in. z wysokim przyrostem zatrudnienia" - napisano.

Reklama

Jak dodano, od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. główną pozycją kosztów były wynagrodzenia i związane z nimi wydatki na ubezpieczenia społeczne oraz szkolenia. "W analizowanym okresie koszty te wyniosły łącznie 59,2 mln zł i stanowiły 66 proc. wszystkich kosztów działalności operacyjnej poniesionych przez Spółkę (75 proc. w roku poprzednim). Koszty usług obcych wyniosły 17,2 mln zł stanowiąc 19 proc. ogólnych kosztów Spółki (20 proc. w roku poprzednim) i obejmowały przede wszystkim koszty doradztwa (zarówno biznesowego, jak i technicznego oraz prawnego), a także koszty związane z marketingiem i PR oraz koszty wynajmu powierzchni biurowej" - podano.

Koszty amortyzacji stanowiły 4 proc. (2 proc. w roku poprzednim) łącznych kosztów spółki i dotyczyły głównie kosztów zakupionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Zwiększeniu uległa kwota podatków i opłat do poziomu 7 proc. (1 proc. w roku poprzednim).

Przychody w 2021 r. wyniosły 215 497,68 zł wobec 2 305 441,25 w 2020 r.

W sprawozdaniu poinformowano, że w 2021 r. "w związku ze stale zwiększającym się zakresem działania Spółki, rosnącą liczbą realizowanych zadań i projektów oraz rosnącym zaawansowaniem przygotowania do realizacji Programu CPK zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 490 osób". Na koniec 2020 r. były to 254 osoby.

System wynagrodzeń w spółce opiera się na wynagrodzeniu zasadniczym i uwzględnia możliwość przyznania premii. "Średnie wynagrodzenie brutto pracowników w 2021 roku wynosiło 13.212 zł (w 2020 - 14.481 zł), co jest związane z budową wysokiej klasy zespołu specjalistów o eksperckim poziomie wiedzy i doświadczenia zawodowego. Średnie wynagrodzenie brutto w 2021 r. spadło o 9 proc. (1.269 zł) w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem brutto w roku poprzednim" - napisano.

W 2021 r. wynagrodzenia zarządu spółki wyniosły 2.062.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia stałe – 1.930.000,00 zł i odprawy – 132.000,00 zł. Wynagrodzenia rady nadzorczej wyniosły 144.712,40 zł. W 2021 r. Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2021 r. zarząd liczył trzy osoby na czele z jego prezesem Mikołajem Wildem. W ubiegłym roku trzy osoby opuściły zarząd.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City.

autor: Aneta Oksiuta