Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 0,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik EBITDA osiągnął w I kw. br. 2,91 mln zł i był niższy o 28,7% r/r. 

"Analizując wyniki finansowe grupy kapitałowej Arteria osiągnięte w okresie trzech pierwszych miesięcy 2017 roku należy mieć na uwadze, że niezależnie od niekorzystnych tendencji jakie pojawiły się w przypadku realizacji projektów dla spółek z sektora państwowego, działalność spółki cechuje pewna sezonowość sprzedaży, co w połączeniu z trwającym jeszcze procesem porządkowania oraz integracji aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w tym będących przedmiotem wcześniejszych akwizycji, musiało mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe w raportowanym okresie" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,33 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 44,79 mln zł rok wcześniej.

"Spadek [przychodów] ze sprzedaży był spowodowany zahamowaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu sprzedaży w segmencie działalności Call Center, który w raportowanym okresie wypracował przychody w wysokości 26 319 ty. zł wobec 27 916 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku (zmiana na poziomie 5,7%). Niższa dynamika sprzedaży w tym segmencie wiąże się głównie ze zmianami jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym spółki i dotyczą zasad świadczenia usług na rzecz spółek z branży energetycznej działających obecnie pod nadzorem ministra energii, w związku z likwidacją resortu Skarbu Państwa. Niższa od szacowanej sprzedaż powiązana jest także z nieco niższą rentownością tych projektów zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów zatrudnienia w spółce" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,43 mln zł wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.

"Mimo pogarszających się warunków współpracy w sektorze państwowym, Spółka posiadająca, budowane od ponad 10 lat, szerokie i zdywersyfikowane portfolio klientów, z którymi powiązana jest długoletnimi kontraktami, zamierza w większym niż do tej pory stopniu skupiać się na współpracy z firmami niezwiązanymi z sektorem publicznym oraz zintensyfikować starania w obszarze działalności na rynkach zagranicznych. Dobre perspektywy w tym zakresie potwierdzają doświadczenia zdobyte we współpracy z globalnym klientem w segmencie marketingu internetowego" - podsumowano w raporcie.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)