Best wyemituje obligacje serii R4 o wartości do 60 mln złWarszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Best zdecydował o emisji w ramach oferty publicznej do 600 tys. sztuk pięcioletnich obligacji serii R4 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka.

"Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60 000 000 zł. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,3% w skali roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną wykupione w 21 czerwca 2022 r. Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela, podano także.

"Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z Grupy, refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez spółkę" - czytamy dalej.

Emisja obligacji jest realizowana w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln zł.

Best podał, że wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na koniec marca 2017 r. wyniosła 526,47 mln zł, z tego zobowiązania finansowe 514,6 mln zł.

"Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)