Akcjonariusze Pfleiderera zdecydują 21 VI o 1,1 zł dywidendy: akcję i buy-backuWarszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 71,2 mln zł, co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Ponadto ZWZ może zdecydować o rozpoczęciu skupu akcji własnych za maksymalnie 390 mln zł.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sposób następujący: a) w części stanowiącej 71 171 107, 70 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w wysokości 1,1 zł na jedną akcję; b) w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy [...] (dzień dywidendy), ustala się na 5 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2017 r." - czytamy w projekcie.

Zgodnie z warunkami określonymi w podjętej przez zarząd i zatwierdzonej przez radę nadzorczą odrębnej uchwale, spółka może nabyć w ramach programu skupu akcji własnych do 6 470 100 w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki. Cena akcji nabywanych w ramach skupu akcji własnych ma być nie niższa niż 0,33 zł i nie przekraczać 60 zł za jedną akcję. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.

W warunkach programu określono, że nabyte akcje mogą zostać zaoferowane w ramach programu motywacyjnego, co będzie przedmiotem akceptacji przez radę nadzorczą. Akcje te mogą zostać umorzone lub w inny sposób rozdysponowane. Wszelkie decyzje dotyczące wykorzystania akcji nabytych w ramach programu będą podlegały zatwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki.

"W ocenie zarządu wartość fundamentalna Pfleiderer Group, wypracowywane wyniki i obecna cena akcji spółki sprawiają, że to dobry moment na przeprowadzenie skupu akcji własnych. Program to dodatkowa forma dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami i na ten cel chcemy przeznaczyć do 390 mln zł. Bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwoli nam na sfinansowanie programu z własnych środków" - skomentował członek zarządu i CFO Richard Mayer, cytowany w komunikacie.

"Rada nadzorcza w pełni popiera program nabywania akcji własnych zaproponowany przez zarząd i przedstawiła swoją pozytywną opinię zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki. Program skupu akcji potwierdza stałe zaangażowanie spółki w konsekwentne tworzenie wartości dla jej akcjonariuszy i jest dowodem zaufania do spółki" - dodał przewodniczący RN Zbigniew Prokopowicz.

Pfleiderer Group odnotowała 14,75 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 26,81 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 207,06 mln euro wobec 69,11 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)