NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w styczniu 3,2 proc. i 2,7 proc. w lutym w ujęciu rocznym wobec 3,0 proc. w grudniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła styczniu 3,2 proc. i 2,9 proc. w lutym wobec 3,5 proc. w grudniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła styczniu 3,1 proc. i 2,8 proc. w lutym wobec 3,4 proc. w grudniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w styczniu wyniósł 3,5 proc. w ujęciu rocznym i 2,9 proc. w lutym wobec 3,5 proc. rok do roku w grudniu.

Od marca br. NBP publikuje cztery miary inflacji bazowej: inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (eliminuje ceny, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom), inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (powstaje poprzez wyłączenie wpływu cen najbardziej zaburzonych, czyli szczególnie wrażliwych na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe), inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (eliminuje ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe) oraz 15 proc. średnia obcięta (średnia ważona na zbiorze grup cen, których wagi skumulowane - odpowiadające uprzednio posortowanym rosnąco wskaźnikom cen - są większe niż 15 proc. i mniejsze niż 85 proc.).

Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje inflacji bazowej na średnim poziomie 2,2 proc. w lutym. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale 1,9 proc. do 2,4 proc. przy średniej na poziomie 2,22 proc. Wskaźniki inflacji bazowej za styczeń są publikowane w marcu, wraz ze wskaźnikami za luty. Spowodowane jest to zmianami struktury wag towarów i usług konsumpcyjnych, których Główny Urząd Statystyczny (GUS) dokonuje na początku każdego roku.