Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyniósł -23,4 pkt (wobec -24,7 pkt miesiąc wcześniej i -42,2 pkt rok wcześniej). "Obserwowane w 2010 r. tendencje zmian nastrojów konsumenckich wskazują w dalszym ciągu, że możliwe jest dalsze utrzymanie się wzrostu dodatniej dynamiki konsumpcji indywidualnej" - głosi komunikat.

Badania koniunktury konsumenckiej są prowadzone z częstotliwością miesięczną od stycznia 2004 roku przez GUS i NBP. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od -100 do +100 pkt (wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie). W marcu 2010 r. badanie przeprowadzone na próbie 1749 gospodarstw domowych.