Wsparcie jest przeznaczone dla funduszy, które zainwestują w polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem firm innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz firm o dużym potencjale rozwoju. Termin składania ofert rozpoczyna się 24 marca i upływa 24 czerwca. Oferty może składać fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający takim funduszem.

KFK udziela wsparcia funduszom kapitałowym w formie: obejmowania i nabywania ich udziałów i akcji, uczestniczenia w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nabywania ich certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa, nabywania emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych oraz bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji.

KFK jest funduszem funduszy venture capital (VC). Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, w szczególności przedsiębiorstwa innowacyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju. KFK został utworzony przez rząd polski w celu ograniczenia zjawiska luki kapitałowej polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.