"Dynamika przyrostu w ujęciu kwartalnym została zatem wyhamowana, ponieważ w ciągu ostatnich 2 lat środki odłożone przez Polaków na przyszłą konsumpcję rosły co 3 miesiące średnio o 3,3 proc."- podano w raporcie. 

>>> Zobacz też: Diamenty - nowa inwestycja na czasy kryzysu

W II kw. zdecydowanie największy wpływ na zachowanie oszczędności miał drugi spośród największych segmentów rynku, czyli otwarte fundusze emerytalne. Wartość zgromadzonych w nich środków powiększyła się o 8,1 mld zł do poziomu 236,8 mld zł, a zatem o 3,5 proc. Ponad 60 proc. przyrostu aktywów OFE wypracowane zostało dzięki wynikowi zarządzania, natomiast transfer środków z ZUS przyczynił się do poprawy stanu ich posiadania w mniejszym zakresie (2,7 mld zł).

Analizy Online zwracają jednak uwagę na to, że w przyszłych okresach rola środków zgromadzonych w II filarze, w przyroście krajowych oszczędności będzie mniejsza, ze względu na, obowiązujące od czerwca, obniżenie składki płynącej do OFE z ZUS-u z 7,3 proc. do 2,3 proc.

Pomimo relatywnie słabej sytuacji na giełdzie, znaczący wzrost wartości środków (4,9 mld zł) odnotowały w II kw. środki zgromadzone w akcjach spółek publicznych. Indeks WIG spadł w II kw. o 0,6 proc., natomiast oszczędności ulokowane w akcjach za pośrednictwem biur maklerskich urosły aż o 10,8 proc. Według szacunków Analiz Online, taka sytuacja wynikała z największego od 3 lat napływu nowych środków do tego segmentu, który przekroczył 5 mld zł.

Istotny wpływ na wzrost wartości oszczędności miały również depozyty złotowe i walutowe, których wartość zwiększyła się o 2,0 mld zł, czyli o 0,5 proc. Depozyty bankowe mają od lat największy udział w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, a na koniec czerwca wyniósł on 46,4 proc. Tym samym, wartość środków zgromadzonych w depozytach osiągnęła rekordowy poziom 440,6 mld zł. Zdolności sektora bankowego w obszarze pozyskiwania środków gospodarstw domowych sprzyjało rosnące oprocentowanie lokat oraz pogorszenie się sytuacji na rynku akcji

>>> Polecamy: Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepsze lokaty

Ponadto, oprócz depozytów, w II kw. br., o 2,0 mld zł wzrosła również gotówka poza kasami banków. W tym przypadku dynamika wyniosła 2,1 proc.. W efekcie, na koniec czerwca br. wartość środków utrzymywanych poza systemem bankowym osiągnęła historycznie najwyższy poziom 95,1 mld zł. Negatywny wpływ na poziom oszczędności w II kw. miały natomiast krajowe fundusze inwestycyjne, których wartość spadła o 1,1 mld zł, czyli o 1,4 proc.. Głównym powodem obniżenia poziomu oszczędności w tym segmencie było pogorszenie się sytuacji na rynku akcji. Zmniejszeniu o 0,4 mld zł (3,7 proc.) uległ również poziom oszczędności zgromadzonych w obligacjach detalicznych.