"Wzywający podjął decyzje o dokonaniu z dniem 12 września 2011 r. podwyższenia ceny, po której nabywane będą akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie z kwoty 5,5 zł do kwoty 6,5 zł za każdą akcję objętą wezwaniem" - głosi komunikat.

"Wzywający podjął decyzję, o zmianie treści pkt 6 wezwania poprzez zmianę minimalnej liczby akcji, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć akcje w ramach wezwania z co najmniej 38.569.600 akcji uprawniających do 38.569.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, na co najmniej 24.540.000 akcji uprawniających do 24.540.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 50,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.

Wprowadzono także zapis, mówiący o tym, że ADM "nabędzie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie przed upływem okresu przyjmowania zapisów pod warunkiem ziszczenia się warunku, o którym mowa w pkt 6 wezwania, tj. złożenia zapisów, na co najmniej 24.540.000 akcji spółki oraz ziszczenia się w terminie przyjmowania zapisów warunku prawnego, o którym mowa w pkt 24 wezwania tj. uzyskania bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w Austrii, Polsce, na Słowacji oraz Ukrainie".

Transakcje nabycia Akcji zostaną przeprowadzone na GPW w dniu 18 października 2011 r. ADM zastrzega sobie prawo nabycia akcji w trakcie trwania wezwania pomimo nie spełnienia warunków opisanych w pkt 6 i pkt 24.

"Przedmiotem transakcji będą wyłącznie akcje objęte zapisami złożonymi najpóźniej na 3 dni robocze przed transakcją tj. w dniu 14 października 2011 r. (…)Rozliczenie transakcji nastąpi trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia tj. 21 października 2011 r." - podano także w komunikacie.

W odrębnym komunikacie Elstar Oils podało, że zarząd spółki został zawarty aneks do umowy sprzedaży akcji spółki pomiędzy Blazito Ltd. - większościowym akcjonariuszem spółki, Stanisławem Rosnowskim - jedynym udziałowcem Blazito Ltd., ADM oraz spółką. Aneks obejmuje m.in. zobowiązanie do podniesienia ceny akcji w wezwaniu do 6,50 zł. "Zgodnie ze zmienionymi warunkami wezwania, wzywający jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków zawieszających (wskazanych poniżej), do nabycia akcji, a sprzedający jest zobowiązany złożyć zapis na sprzedaż wszystkich akcji w wezwaniu oraz sprzedać te akcje" - czytamy w komunikacie.

Na początku września kontrwezwanie na akcje Elstar Oils ogłosiła Zarejestrowana w Holandii spółka Koninklijke Bunge (w 100% zależną od Bunge Europe) - po cenie 6,75 zł za sztukę. Zapisy na akcje objęte wezwaniem potrwają od 21 października do 29 grudnia br. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli co najmniej 38.574.422 akcji, stanowiących 80,01% całkowitej liczby walorów, zostanie objętych zapisami.