Według harmonogramu realizacji budżetu, zaprezentowanego w połowie marca, deficyt budżetu państwa miał wynieść w tym okresie 36,15 mld zł, czyli 89,9 proc. zaplanowanego na cały 2011 rok poziomu. W okresie styczeń-sierpień dochody budżetu państwa osiągnęły 181 174,4 mld zł, czyli 66,3 proc. planu, zaś wydatki - 201 911,1 mld zł, czyli 64,4 proc. planu. Łącznie wpływy z podatków pośrednich wyniosły 66,9 proc. rocznego planu, z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 59,9 proc., zaś z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 61,1 proc.

Przychody z prywatyzacji wyniosły 11,66 mld zł, czyli 77,7 proc. rocznego planu, zakładającego przychody z tego tytułu w wysokości 15,00 mld zł. Rozdysponowanie przychodów prywatyzacyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych wyniosło - 18,34 mld zł, czyli 58,8 proc. rocznego planu wynoszącego 23,87 mld zł. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec maja wyniósł -2,74 mld zł. Roczny plan to 7,00 mld zł. Obsługa długu krajowego pochłonęła 14,13 mld zł (47,7 proc. planu), a zadłużenia zagranicznego - 7,32 mld zł (83,1 proc.).

Dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego zrealizowano w 66,2 proc., przekazując 10,01 mld zł, dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - w 89,2 proc., przekazując 33,14 mld zł.