Echo Investment

Spółka zależna firmy deweloperskiej Echo Investment, Park Postępu – Projekt Echo – 93, zawarła z Immopoland umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Warszawie przy ul. Postępu 21 oraz prawa własności posadowionych na nich czterech budynków biurowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą za 101,865 mln euro (447,44 mln zł netto), poinformowała spółka w komunikacie. "Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, wycenionych zgodnie ze standardami MSR wynosi 336.659.597 zł" – czytamy w komunikacie.

Zarząd Echo zaznaczył również, iż obecnie obserwowane wydarzenia na światowych rynkach finansowych mogą w znaczący sposób wpłynąć negatywnie również na koniunkturę na polskim rynku nieruchomości, w tym szczególnie w obszarze dostępności i warunków finansowania projektów deweloperskich.
"Szacując powyższe ryzyko jako wysoce prawdopodobne, środki uzyskane ze sprzedaży Projektu biurowego Park Postępu zostaną przeznaczone przez emitenta jako zabezpieczenie źródeł finansowania projektów przygotowywanych do realizacji" - czytamy dalej.

Petrolinvest

Petrolinvest (PETROLINV) podpisał z Adai Ltd, Alemani S.A. oraz Grupo Antinori S.A. wstępną umowę inwestycyjną nabycia nie mniej niż 50,01% akcji w Swiss Petroleum Investments Holding AG, poinformowała spółka w komunikacie. Cena sprzedaży za pakiet 50,01% przejmowanej firmy ustalona została na za 45 mln USD.>>>>  

JSW

W przyszłym roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wydobędą ok. milion ton węgla więcej niż w roku 2011, w którym plan zakłada wydobycie co najmniej 12,5 mln ton tego surowca - podała w czwartek spółka. >>>>  

Analitycy Bank Of America rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) od zalecenia "kupuj".>>>> 

TVN

W najnowszym raporcie analitycy HSBC zarekomendowali "przeważaj" dla walorów TVN.>>>>  

Orbis

Orbis Transport, spółka zależna Grupy Hotelowej Orbis, sprzeda aktywa związane z zarządzaniem flotą i długoterminowym wynajmem samochodów Arval Service Lease Polska, poinformowała spółka w komunikacie. Uzyskane środki w granicach 93-103 mln zł posłużą do spłaty zobowiązań Orbis Transport oraz dalszego rozwoju Grupy Orbis, zwłaszcza w segmencie hoteli ekonomicznych. "Na mocy podpisanej dziś wstępnej umowy Orbis Transport, spółka zależna Orbis S.A., sprzeda aktywa związane z zarządzaniem flotą i długoterminowym wynajmem samochodów Arval Service Lease Polska. Umowa obejmuje pojazdy użytkowane w CFM oraz umowy z klientami Orbis Transport. Zgodnie z intencją stron, finalizacja transakcji nastąpi do końca br. Uzyskane środki w granicach 93-103 mln zł posłużą do spłaty zobowiązań Orbis Transport oraz dalszego rozwoju Grupy Orbis, zwłaszcza w segmencie hoteli ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Zgodnie ze strategią koncentracji na hotelarstwie, Grupa Orbis sprzedaje składniki majątku działalności leasingu długoterminowego oraz zarządzania flotą. To kolejny krok ku w pełni hotelowej Grupie Orbis po zbyciu pobocznych linii biznesowych, podała również spółka.

Bank Handlowy

Agencja Fitch przyznała Bankowi Handlowemu (HANDLOWY) rating podmiotu na poziomie "A" i umieścił spółkę na liście obserwacyjnej z perspektywą negatywną, poinformował Fitch w komunikacie.>>>>  

Grodno S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grodno S.A. zdecydowało wczoraj, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki, o wypłacie dywidendy.  Podczas ZWZA, które odbyło się 21 września, została podjęta uchwała o podziale zysku netto spółki za rok obrotowy 2010/2011, w wysokości 4.175.660,98 zł. Kwota 3.806.660,98 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, natomiast kwota 369.000,00 zł – na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, po 0,03 zł (trzy grosze) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dzień dywidendy wyznaczono na 7 października 2011 r., a dzień wypłaty dywidendy – na 17 listopada 2011 r.

KGHM

Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM m. in. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie odbędzie się 20 października - podał KGHM w projektach uchwał na walne. Walne ma stwierdzić ważność wyborów przeprowadzonych w spółce w dniach 19-20 września 2011 roku, w wyniku których pracownicy KGHM wybrali do rady nadzorczej trzech członków: Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego i Pawła Markowskiego. Walne ma również podjąć uchwałę w sprawie zmian w statucie, polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki m.in. o wydobywanie węgla brunatnego, górnictwo gazu ziemnego, górnictwa rud uranu i toru, wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, o produkcję wapna i gipsu, a także produkcję wyrobów budowlanych z gipsu. "Dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu umożliwienie realizacji zapisów Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2009 - 2018 w przedmiocie eksploracji nowych złóż w regionie" - czytamy w projektach uchwał.

Rafamet

Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Gliwicach oddalił powództwo Fabryki Obrabiarek Rafamet przeciwko Kredyt Bankowi o zapłatę 12,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami. Wyrok nie jest prawomocny i Rafamet rozważy możliwość złożenia apelacji - poinfromowała spółka w czwartkowym komunikacie. "Po doręczeniu Spółce uzasadnienia zapadłego w tej sprawie wyroku sądowego, Rafamet rozważy możliwość złożenia w powyższej sprawie apelacji" - podał Rafamet. Wcześniej w czwartek GPW zawiesiła obrót akcjami Rafametu, ale wznowiła go o 9.45. W grudniu Rafamet złożył pozew w sądzie przeciw Kredyt Bankowi, który w latach 2006-2008 doradzał Rafmetowi przy zawieraniu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe w zakresie kontraktów denominowanych w EUR realizowanych przez spółkę. W wyniku zawarcia i rozliczenia tych transakcji Rafemt poniósł stratę w wysokości 12,3 mln zł.

Z.A. Tarnów

NWZ Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (AZOTYTARNOW) ma wyrazić zgodę na zbycie udziałów w spółkach zależnych Biuro Projektów Zakładów Azotowych 'Biprozat' – Tarnów, PROReM, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ZWRI oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce 'Automatyka' poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 18 października.  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów n/w spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach: Biuro Projektów Zakładów Azotowych 'Biprozat' – Tarnów, PROReM, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ZWRI oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce 'Automatyka' poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne" – czytamy w projektach uchwał.

Elektrobudowa

Elektrobudowa (ELBUDOWA) podpisała umowę z Emerson Process Management, Power and Water Solutions na modernizacje systemu sterowania i nadzoru wraz z układem elektrycznym bloków nr 7 do 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu. Cena ryczałtowa netto wynosi 58,74 mln zł, podała spółka w komunikacie. Termin rozpoczęcia prac: październik 2011, z kolei termin zakończenia ustalono na grudzień 2016, podała spółka.