"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 10 groszy oraz nie wyższą niż 14 000 000 złotych do kwoty nie wyższej niż 49 131 028 zł 90 gr poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 140 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 groszy każda" – czytamy w uchwale. 

Emisja akcji ma nastąpić w formie subskrypcji zamkniętej. Dzień prawa poboru akcji nowej emisji został ustalony na 10 września br.

Spółka sporządzi prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kapitał spółki dzieli się obecnie na 351 310 288 akcji. 

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.