"We wniosku spółka Ekoenergiz S.A. (wnioskodawca) zawezwała spółkę Grupa Duon S.A. do zawarcia ugody w sprawie o zapłatę na rzecz Ekoenergiz S.A. kwoty 706 833 000,00 zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez wnioskodawcę na skutek zachowań spółki, polegających na nieupoważnionym przekazaniu i nieupoważnionym wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu Grupy Duon, roszczenie Ekoenergiz jest zupełnie bezpodstawne, gdyż brak jest przesłanek warunkujących powstanie odpowiedzialności Grupy Duon za roszczenie, którego domaga się Ekoenergiz, podano także.

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.