"Opisane (...) operacje będą miały jednorazowy pozytywny wpływ netto na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r. w wysokości ok. 296 mln zł. Jednocześnie (...) będą miały jednorazowy negatywny wpływ na skonsolidowany podatek dochodowy w trzecim kwartale 2015 roku w wysokości około 56 mln zł, głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego ze spisaniem nadwyżki wyceny do wartości godziwej obligacji PLK" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że wartości te mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za III kw. 2015 roku, mogą się od nich różnić.

"W związku z zawarciem umowy kredytowej w dniu 21 września 2015 r., o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r., zarząd spółki podjął decyzję o wykorzystaniu pozyskanych środków na spłatę zadłużenia wynikającego z:

(1) umowy kredytów CP z dnia 11 kwietnia 2014 r., o której spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.;

(2) umowy kredytów niepodporządkowanych z dnia 17 czerwca 2013 r., zawartej między Polkomtel sp. z o.o., Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ) oraz Eileme 4 AB (publ) a konsorcjum polskich i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych (umowa kredytów PLK); oraz

(3) umowy dotyczącej warunków emisji (ang. Indenture) przez Eileme 2 AB (publ) - spółki w 100% zależnej od spółki - niepodporządkowanych obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r. ("Obligacje PLK") z dnia 26 stycznia 2012 r., zawartej między Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), Spartan Capital Holdings sp. z o.o. (którego następcą prawnym jest Polkomtel sp. z o.o.), Ortholuck Limited, a Citibank, N.A., London Branch, Citibank, N.A., New York Branch, Citigroup Global Markets Deutschland AG" - podano w komunikacie.

W wyniku decyzji zarządu spółki opisanej powyżej, zgodnie z MSSF, ulegną zmianie przyszłe oczekiwane przepływy pieniężne, co przełoży się na wycenę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Polsat za trzeci kwartał 2015 r., podano także.

"Wyżej opisana zmiana będzie skutkowała:

(1) spisaniem w znacznej części nadwyżki wyceny do wartości godziwej na moment nabycia Metelem Holding Company Ltd. obligacji PLK ponad ich wartość nominalną w wysokości ok. 780 mln zł;

(2) spisaniem kosztów pozyskania zadłużenia z tytułu umowy kredytów CP i umowy kredytów PLK w wysokości ok. 66 mln zł;

(3) ujęciem rezerwy na premię za wcześniejszy wykup obligacji PLK w wysokości ok. 245 mln zł;
oraz dodatkowo:

(4) spisaniem kosztów pozyskania obligacji PLK oraz częściowym odwróceniem dyskonta ujętego w ich wycenie w łącznej kwocie ok. 173 mln zł" - czytamy dalej.

Jak informował wcześniej Polsat, refinansowanie zakończy się w styczniu 2016 r., kiedy planowane jest zaciągnięcie 4,8 mld zł nowego kredytu i umorzenie obligacji USD/EUR Polkomtela. Od lutego przyszłego roku prezentowana będzie docelowa struktura finansowania grupy z 11,3 mld zł nowego kredytu i 1 mld zł z tytułu obligacji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.