W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 270,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 221,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy ankietowani przez ISBnews oczekiwali, że skonsolidowany zysk netto Alior Banku w IV kw. 2015 r. mógł wynieść od 26 do 48 mln zł przy konsensusie na poziomie 37 mln zł wobec 101 mln zł zysku rok wcześniej. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 501,02 mln zł w 2015 r. wobec 1 229,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 331,67 mln zł wobec 348,14 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 40 mld zł na koniec 2015 r. wobec 30,17 mld na koniec 2014 r.

>>> Czytaj też: Rządowy cios w banki. Oto instytucje, które ucierpią najbardziej

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 311,42 mln zł wobec 337,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/dochody Alior Banku wzrósł do 51,1 proc. w 2015 r.

Wskaźnik koszty/dochody Alior Banku ukształtował się w 2015 r. na poziomie 51,1% wobec 49,4% w 2014 r. Koszty działania grupy wyniosły 1 107,9 mln zł i wzrosły o 19,7% w skali roku, tj. o 4,1 pkt proc. więcej od wzrostu przychodów, podał bank.

"Należy jednak zwrócić uwagę, iż przedstawiony powyżej poziom kosztów działania zawiera w sobie koszty związane z dwoma zdarzeniami niewynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej banku (upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz utworzenie Krajowego Funduszu Wsparcia kredytobiorców), których wystąpienie doprowadziło do powiększenia kosztów działania w IV kwartale 2015 r. łącznie o 66,13 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wyłączając wpływ ww. zdarzeń na rachunek zysków i strat, koszty działania ukształtowałyby się w 2015 r. na poziomie 1 041,8 mln zł, tj. o 12,6% wyższym w porównaniu do roku 2014 i jednocześnie o 3 pkt proc. mniej od wzrostu przychodów. W efekcie wskaźnik koszty/dochody wyniósłby 48,1%, tj. o 1,3 pkt proc. mniej w porównaniu do roku ubiegłego, podano także.

Przychody wzrosły do 2,17 mld zł w 2015 r. wobec 1,87 mld zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów grupy stanowiący 69,3% przychodów. Jego wzrost w ujęciu rocznym o 22,1% był konsekwencją nie tylko organicznego wzrostu wolumenu kredytów dla klientów i towarzyszącemu mu zwiększaniu bazy depozytów klientowskich, lecz także przejęcia Meritum Banku" - czytamy dalej.

Marża odsetka netto, pomimo spadku stóp procentowych utrzymała się w 2015 r. na bardzo wysokim poziomie 4,6% i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej w 2014 r. była niższa jedynie o 14 pb.

Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w 672,1 mln zł i był wyższy o 23% w skali roku. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego (z 467,6 mln zł do 643,1 mln zł).

"Istotny wpływ na kształtowanie się ww. pozycji miało także zmniejszenie poziomu odpisów w linii IBNR dla klientów bez utraty wartości z -31,6 mln zł w 2014 r. do -2,1 mln zł w roku 2015. Wynik z rezerw liczony w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów ryzyka) zanotował w ujęciu rok do roku spadek z 2,4% do 2,3%" - czytamy także.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 9,5% w ub. roku. Wyłączając obciążenia wyniku finansowego niewynikające z bieżącej działalności operacyjnej, a związane z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz utworzeniem Krajowego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wskaźnik ROE na koniec 2015 r. osiągnąłby poziom 11,1%.

Współczynnik kapitałowy wyniósł 12,54% na koniec 2015 r. wobec 12,8% rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r.