"Umowa została zawarta pod niżej wymienionymi warunkami zawieszającymi:

- wydanie przez prezesa UOKiK oraz właściwy urząd antymonopolowy na Ukrainie zgodnie z właściwymi przepisami bezwarunkowej decyzji zezwalającej na nabycie przez kupującego akcji GB […]

- zamiana akcji GB na akcje imienne;

- wydanie oświadczeń lub zawarcie porozumień z GB przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze współpracujące z GB o braku podstaw do wypowiedzenia umów serwisowych i umów obsługi prawnej oraz dotyczących ochrony danych osobowych;

- dokonanie do końca dnia 25 marca 2016 r. rejestracji podmiotu działającego pod nazwą DNLD L.P. zgodnie z prawem wyspy Jersey po uzyskaniu zgody wydanej przez Jersey Financial Services Commission, przy czym kupujący może zrzec się przedmiotowego warunku na piśmie.

W przypadku, gdy warunek określony w lit. d) powyżej nie zostanie spełniony do dnia 25 marca 2016 r. umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu" – podano w komunikacie.

GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 r. W lipcu 2014 r. firmę przejęła grupa Idea Bank. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.