Wynik z tytułu odsetek wyniósł 211,23 mln zł wobec 233,24 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 72,81 mln zł wobec 89,69 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 31,34 mld zł na koniec 2015 r. wobec 31,6 mld na koniec 2014 r.

W 2015 r. bank miał 1072,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 111,81 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 304,36 mln zł wobec 123,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.