"Zwyczajne walne zgromadzenie […] postanawia podzielić zysk spółki za rok obrotowy 2015 w następujący sposób: 1) kwotę 5 684 tys. zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł za jedną akcję 2) pozostałą część zysku spółki w kwocie 6 032 tys. zł na kapitał rezerwowy" - czytamy w projektach uchwał.

Vistal Gdynia odnotował 14,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 11,72 mln zł wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)