Strata operacyjna wyniosła 61,81 mln zł wobec 32,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 1 034,35 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 898,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 58,25 mln zł wobec 18 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kwartale 2016 r. Grupa PKP Cargo przewiozła 25,4 mln ton (+5% r/r) oraz wykonała pracę przewozową w wysokości 6,5 mld tkm (+2% r/r). Na uzyskane wyniki przewozowe Grupy w I kwartale 2016 r. miał wpływ znaczący rozwój przewozów poza granicami Polski, które zrealizowano w wys okoś ci 4,3 mln ton (+410%) oraz wykonano pracę przewozową w wysokości 0,6 mld tkm (+492%), podano również w raporcie.

"W I kwartale 2016 r. Grupa PKP Cargo wśród operatorów towarowych przewozów kolejowych była w dalszym ciągu numerem jeden w Polsce, z udziałem w rynku równym 44,3% (-3,6 pkt proc. r/r) pod względem masy towarowej oraz 52,3% udziałem pod względem wykonanej pracy przewozowej (-3,6 pkt proc. r/r)" - czytamy dalej.

W okresie 3 miesięcy 2016 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe i przeglądy okresowe taboru), a także wartości niematerialnych w wysokości 184,7 mln zł, co stanowiło 173% wykonania w analogicznym okresie 2015 r. głównie w wyniku rozpoczęcia realizacji kontraktu na zakup lokomotyw wielosystemowych.

W I kwartale 2016 r. koszty działalności operacyjnej wzrosły o 230 mln zł, tj. o 26,5% r/r, do poziomu 1 096,2 mln zł. 

"Wzrost o 40 mln zł kosztów amortyzacji (wraz z odpisami aktualizującymi) jest związany głównie ze zwiększeniami rzeczowych aktywów trwałych w związku z nabyciem udziałów AWT oraz realizacją nakładów inwestycyjnych (głównie napraw okresowych taboru), jak również korekty amortyzacji związanej ze zmianą wartości rezydualnej taboru. Ponadto, odnotowano wzrost kosztów usług obcych o 35,8% r/r, które osiągnęły poziom 366,6 mln zł. Wzrost ten wynika głównie z nabycia udziałów w AWT, co spowodowało zwiększenie kosztów usług transportowych, czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru, usług dostępu do linii zarządców infrastruktury i pozostałych usług, tj. usług podwykonawczych związanych z pracami rekultywacyjnymi" - wyjaśniono.

O 20,8 mln zł zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii w pozycjach zużycie materiałów i energii elektrycznej, gazowej i wody przy spadających kosztach zużycia paliwa. Wzrosty te mają bezpośredni związek z włączeniem do konsolidacji spółek z Grupy AWT. W I kwartale 2016 r. odnotowano wzrost kosztów świadczeń pracowniczych, które osiągnęły poziom 385,3 mln zł wobec 319,9 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. (tj. wzrost o 20,4% r/r). Było to spowodowane głównie włączeniem do konsolidacji spółek z Grupy AWT. 

Pozostałe koszty rodzajowe w I kw. 2016 r. wzrosły w odniesieniu do analogicznego okres u 2015 r. o 2,7 mln zł, tj. o 30,5% r/ r, głównie z powodu wzrostu kosztów z tytułu ubezpieczeń majątkowych oraz kosztów podróży służbowych spowodowanych konsolidacją Grupy AWT.

W I kwartale 2016 r. wartość sprzedanych towarów i materiałów wzrosła o 1,8 mln zł, tj. 28,2% do poziomu 8,3 mln zł w ślad za wzrostem przychodów ze sprzedaży złomu. Pozostałe koszty operacyjne w I kwartale 2016 r. wzrosły o 2,3 mln zł, tj. 23% r/r do poziomu 12,1 mln zł głównie z powodu wzrostu odpisów aktualizujących należności handlowe oraz utworzenia rezerwy na karę UOKiK.

"W wyniku opisanych powyżej zmian przychodów i kosztów działalności operacyjnej, wynik na działalności operacyjnej w I kwartale 2016 r. osiągnął poziom -61,8 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej powiększony o pozycję 'Amortyzacja i odpisy aktualizujące' określany jako EBITDA, wyniósł 80,6 mln zł w I kwartale 2016 r." - podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)