"Oferta złożona przez emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Urząd Gminy Miękinia) w przedmiotowym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru ofert" - czytamy w komunikacie.

Mirbud podał, że w związku z procedurą określoną przez ustawę prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 760,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)