Przedsiębiorstwa działające w przetwórstwie przemysłowym od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). Jednak - jak zauważają analitycy GUS - w lipcu opinie te są nieco ostrożniejsze niż w poprzednich czterech miesiącach i w lipcu dwóch ostatnich lat.

"W lipcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 3,1 (plus 5,2 w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,6 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11,6 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,4 proc. i 11,3 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - podał Urząd.

Przedsiębiorcy oceniają, że portfel zamówień ogółem jest "nieznacznie" ograniczany, na co ma wpływ niewielkie zmniejszanie się zagranicznego portfela zamówień przy utrzymującym się na poziomie sprzed miesiąca krajowym portfelu zamówień. Diagnozy produkcji są nieco bardziej korzystne niż przed miesiącem. Należności rosną podobnie jak w czerwcu, zmniejszają się opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych nadal w niewielkim stopniu przekracza poziom uznawany za wystarczający. Przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w czerwcu br. W przedsiębiorstwach planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć w niewielkim stopniu.

Firmy budowlane formułują oceny koniunktury "nieznacznie pesymistyczne", zbliżone do zgłaszanych w trzech poprzednich miesiącach i w lipcu przed rokiem.

W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,9 (przed miesiącem minus 1,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 15,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,1 proc. i 16,6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podaje GUS, utrzymują się niekorzystne oceny portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieco mniej pozytywne niż w czerwcu. Po oczekiwanej od kwietnia poprawie sytuacji finansowej, w lipcu przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie ulec zmianie. Nadal sygnalizują wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco bardziej znaczące od planowanych w czerwcu. Zapowiadany niewielki spadek cen robót budowlano-montażowych jest zbliżony do oczekiwanego w ostatnich dwóch miesiącach.

Spośród badanych firm 25,6 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak w ostatnich pięciu miesiącach, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury w handlu hurtowym są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do tych z czerwca, choć nieco ostrożniejsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lipcu na poziomie plus 8,3 (podobnie jak w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,7 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18,2 proc. i 9,9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu, choć lipiec jest trzecim z kolei miesiącem, w którym prognozy są coraz mniej korzystne. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, odpowiednie przewidywania są nieznacznie pozytywne, podobne do formułowanych w ostatnich dwóch miesiącach. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów towarów. Poziom zamówień towarów u dostawców może rosnąć w stopniu zbliżonym do planowanego w czerwcu. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie podobnym do oczekiwanego w czerwcu.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lipcu na poziomie plus 3,6 (plus 3,9 w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,6 proc. i 12,7 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, a jej prognozy – nieznacznie mniej korzystne. Oceny sytuacji finansowej są nieco mniej niekorzystne niż w czerwcu. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do prognozowanego miesiąc wcześniej. Ceny towarów mogą rosnąć w tempie podobnym do oczekiwanego w czerwcu.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w lipcu – na poziomie zbliżonym do zgłaszanego od marca br. i wyższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. (PAP)