KGHM Polska Miedź 

Produkcja miedzi grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 363 tys. ton w I poł. 2016 r. wobec 358 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź podejmuje działania, aby wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczył 2x, poinformował wiceprezes Stefan Świątkowski. >>>> 

KGHM Polska Miedź spodziewa się, że audyt dotychczasowych działań dotyczących kopalni Sierra Gorda będzie wkrótce zakończony. Równolegle spółka prowadzi weryfikację i optymalizację projektu, poinformowali członkowie zarządu. >>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyprodukowała w I poł. br. 8,6 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 10,3% r/r, podała spółka. Sprzedaż węgla wzrosła o 6,4% do 8,3 mln ton. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 149,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 624,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kredyt Inkaso 

Według wiedzy zarządu Kredyt Inkaso, akcjonariusze spółki nie prowadzą żadnych rozmów z Bestem na temat ewentualnego połączenia, poinformował prezes KI Paweł Szewczyk. >>>>  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał WPEF VI Holding V B.V. zgodę na nabycie akcji Kredyt Inkaso, podał fundusz. >>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia zrealizował w I półroczu 2016 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 1 452 mln zł - o 18% niższe niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Tauron Polska Energia odnotował spadki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie w I poł. 2016 r., podała spółka. >>>> 

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 4% r/r do 8,45 TWh w I poł. 2016 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 21% do 0,77 TWh. >>>>  

Tauron Polska Energia zakłada, że może być konieczne dokonanie kolejnych odpisów, jeżeli w tym roku nie zostanie wprowadzony rynek mocy, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. >>>> 

Tauron Polska Energia zakłada, że na koniec roku w segmencie wydobycia utrzyma się ujemny wynik EBITDA, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Całoroczne wyniki EBITDA Grupy mogą być słabsze niż w 2015 r.>>>> 

Tauron Polska Energia spodziewa się, że wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec roku nie przekroczy 3x, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. >>>> 

Apator 

Apator rozpoczyna reorganizację grupy z tradycyjnego holdingu spółek w kierunku struktury zarządzającej strategicznymi obszarami biznesu, co ma przynieść m.in. lepsze dostosowanie do wymagań rynkowych, optymalizację kosztów i uwolnienie rezerw, tkwiących w majątku grupy. Jednocześnie, zgodnie z opublikowaną w 2014 roku strategią działania, rozgląda się za akwizycjami w Europie Zachodniej, poinformował ISBnews prezes Andrzej Szostak. >>>>  

Raiffeisen Bank Polska 

 Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) Raiffeisen Bank Polska jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz w sprawie nałożenia przez KNF na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, podał bank. >>>>  

Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 81,5 mln zł zysku netto I półroczu 2016 r., co stanowi spadek o 18,3% r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł do 70,2% na koniec czerwca wobec 70,7% rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej i wobec 12,9 mln zł straty w I kw. br., podał bank w raporcie. >>>>  

ES-System 

ES-System odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aplisens 

Aplisens odnotował 8,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r. wobec 7,1% wzrostu w I półroczu, poinformował prezes Adam Żurawski. Nie spodziewa się on znaczącej poprawy sprzedaży w Polsce w II półroczu, ale liczy na pozostałe rynki - WNP i kraje Unii Europejskiej. >>>> 

Miraculum 

Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 3,45 mln zł w lipcu br., tj. o 26% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 1,33 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>  

Unibep 

Unibep zawarł umowę o wartości 28,68 mln zł na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kapelanów AK w Warszawie, poinformowała spółka. W II etapie ma być oferowane 116 mieszkań. >>>> 

Wawel

Wawel odnotował 34,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I pół. 2016 r. wobec 41,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Idea Bank

Idea Bank zawarł ze spółkami LC Corp B.V oraz Idea Leasing aneks do umowy sprzedaży akcji Getin Leasing (GL), zawartej w kwietniu br., w celu szybszej realizacji transakcji nabycia akcji GL przez grupę Idea Bank, podał bank. Idea Leasing nabędzie, a LC Corp sprzeda 5 649 akcji zwykłych imiennych GL, stanowiących 75% kapitału zakładowego GL i uprawniających do 75% udziału w ogólnej liczbie głosów w GL. >>>>  

Benefit Systems 

Benefit Systems odnotowało 27,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2016 r. wobec 18,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu do 42 184 akcji własnych po 650,00 zł sztuka, podała spółka. >>>>  

Selvita 

Selvita otrzymała informację od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration - FDA) o pozytywnym zakończeniu procesu oceny zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug) dla związku SEL24 i dopuszczeniu go do badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową, podała spółka. >>>>  

Radpol  

Rada nadzorcza Radpolu odwołała Andrzeja Sielskiego z funkcji wiceprezesa i powołała Annę Kułach na członka zarządu i dyrektora finansowego, podała spółka. >>>>  

PEManagers 

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 18,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Private Equity Managers (PEManagers) pracuje nad minimum trzema nowymi funduszami w celu budowania bazy zarządzanych aktywów. Zakłada powtórzenie historycznych wyników inwestycji funduszu Euroventures na kolejnych projektach i szuka kolejnych "gwiazd" do TechVentures, poinformował prezes Cezary Smorszczewski.>>>> 

MCI Capital 

Pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki MCI Capital łącznej wartości nominalnej 54,5 mln zł został wyznaczony na 19 sierpnia br. poinformowała giełda. >>>> 

TelForceOne 

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji spółki, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

Work Service 

Exact Systems - spółka zależna Work Service - podpisała z podmiotem z branży automotive - Lear Corporation GmbH umowę, na podstawie której będzie świadczyć usługi z zakresu kontroli jakości, poinformowała spółka. >>>> 

GTC 

Globe Trade Centre (GTC) zostało pierwszą polską spółką notowaną na giełdzie w Johannesburgu (JSE), podała spółka. Kapitalizacja podczas otwarcia wynosiła 3,4 mld zł, portfolio nieruchomości - 1,3 mld euro, czyli ok. 20 mld ZAR. >>>>  

Wikana 

Spółki z grupy Wikana podpisały umowy na generalne wykonawstwo budynków A4 i A5 Osiedla Marina w Lublinie oraz I etapu inwestycji Nova Targowa w Tarnobrzegu. Umowy przewidują, że projekty zakończą się odpowiednio w grudniu i sierpniu 2017 r. Łącznie w obu projektach powstaną 153 lokale, podała spółka. >>>>  

BGŻ BNP Paribas

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wydał postanowienie zawierające pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania Banku BGŻ BNP Paribas przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. >>>>  

mBank  

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez KNF mBanku jako tzw. innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank - na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. >>>>  

Bytom 

Bytom odnotował 4,33 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>