"Przyjęliśmy, że maksymalnie do 20% zysku będzie mogło zostać przeznaczone na rozwój organiczny oraz nie więcej niż 30% na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć. Oznacza to, że zarząd co roku będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Naszą intencją jest jednak, aby ten wskaźnik był jak najwyższy" - powiedział Krupiński, cytowany w komunikacie.

Nowa polityka opiera się na efektywnym zarządzaniu kapitałem, maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla akcjonariuszy podmiotu dominującego (w szczególności przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu zasobów kapitałowych na cele strategicznego rozwoju poprzez akwizycje), utrzymaniu docelowego wskaźnika Wypłacalność II na poziomie 200% i wskaźnika dźwigni finansowej nie więcej niż 35% oraz założeniu braku emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania polityki, podano również.

"Polityka dywidendowa stanowi ważny element Strategii PZU na lata 2016-2020. Celem zarządu jest, aby PZU pozostało spółką wypłacającą atrakcyjne dywidendy w przyszłości. Osiągniemy to, inwestując w rozwój organiczny i innowacje oraz realizując nasze cele strategiczne w ramach fuzji i przejęć. Chcemy przeznaczać co roku przynajmniej 50% zysku na wypłatę dywidendy. Jeżeli nie będziemy przekonani, że inwestycja pozostałej części kapitału wygeneruje oczekiwaną stopę zwrotu, będziemy rekomendować, aby ten kapitał był również dostępny dla akcjonariuszy w formie dywidendy" - czytamy dalej.

Polityka zarządzania kapitałem opiera się na następujących zasadach:

- zarządzanie kapitałem (w tym kapitałem nadwyżkowym) Grupy PZU na poziomie PZU SA jako podmiotu dominującego;

- utrzymanie docelowych współczynników wypłacalności na poziomie 200% dla Grupy PZU, PZU SA oraz PZU Życie SA (wg. Wypłacalność II);

- utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej Grupy PZU na poziomie nie wyższym niż 0,35;

- zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach;

- brak emisji akcji przez PZU SA w okresie obowiązywania polityki.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)