"Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 22 032 363. Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki: 4,9910% Liczba głosów z akcji: 22 032 363. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9910%.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 22 788 363. Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki: 5,1622%. Liczba głosów z akcji: 22 788 363. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,1622%" - czytamy w komunikacie.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.