- MŚ informuje:

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas Rady UE ds. Środowiska (ENVI) w Luksemburgu, zaproponował ministrom środowiska państw UE pomoc w odtwarzaniu na terenie Unii siedlisk i gatunków zwierząt, które tam wyginęły, np. żubra.

Jednym z punktów Rady była dyskusja o gospodarce zasobami naturalnymi na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Podczas niej minister Jan Szyszko przedstawił propozycję uruchomienia w państwach UE programu odtwarzania siedlisk przyrodniczych, w których potencjalnie mogą występować podobne siedliska jak w Puszczy Białowieskiej. Minister zaproponował, aby działania jakie podjęto w Puszczy Białowieskiej zostały również przeprowadzone w innych państwach UE.

- „Proponujemy zrobić to samo, co zrobiliśmy w Puszczy Białowieskiej. 17 tys. ha pozostawiliśmy bez ingerencji człowieka i obserwujemy, co będzie się działo. Robimy to zgodnie z sugestią niektórych organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej, które postulowały, żeby działalności człowieka w Puszczy zaprzestać. Jednocześnie pozostałą część Puszczy Białowieskiej będziemy poddawać czynnej ochronie zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem polskiej szkoły ochrony przyrody, a także zgodnie z planem zadań ochronnych. Ta cała działalność zostanie poddana również pełnej analizie ekonomicznej. Będziemy sprawdzać, jakie są koszty odbudowy tych siedlisk i jakie są koszty emisji CO2 poprzez gnijące drewno w Puszczy. Z drugiej strony należy pamiętać, że mieszkańcy Puszczy opalają swoje domostwa węglem” – powiedział minister Jan Szyszko.

- „Działania, które podejmujemy w Puszczy Białowieskiej są zgodne z europejskim prawem, w tym z dyrektywą ptasią i dyrektywa habitatową. Chronimy ważne z punktu widzenia UE siedliska i gatunki tam występujące” - dodał minister Jan Szyszko.

Podczas Rady minister środowiska zaproponował również reintrodukuję żubrów z Polski do odtworzonych siedlisk i wsparcie tych działań przez Polskę.

- „Zaproponowałem, aby Unia Europejska – i Polska może tu pomóc – zaczęła odbudowywać te siedliska, które zostały w przeszłości zniszczone na terenie wielu miejsc Europy. Na Polskę należy spojrzeć jako na kraj, który ma ogromne dziedzictwo kulturowe

i przyrodnicze, jako kraj, który odtworzył populację żubra Polska jest nie tylko gotowa przekazać osobniki z tego gatunku, ale oferuje również pomoc finansową” – dodał minister Jan Szyszko.

Propozycja ministra spotkała się z zadowoleniem ze strony Komisji Europejskiej, która podziękowała za ofertę pomocy przy reintrodukcji żubra.

Podczas Rady minister Jan Szyszko poinformował także o stanie ochrony zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej oraz o eksperymencie gospodarowania zasobami przyrodniczymi na tym obszarze. W ostatnim czasie na terenie Puszczy Białowieskiej został przeprowadzona inwentaryzacja mająca na celu oszacowanie stanu przyrody. Udział w niej wzięło ponad 200 specjalistów, a kosztowała ona ponad 5 mln zł. Tym samym jest to dokładnie zinwentaryzowany obszar i wiadomo, jaki jest stan zerowy. Inwentaryzacja została przeprowadzona na terenie trzech puszczańskich nadleśnictwach (Białowieża, Browsk, Hajnówka) oraz w Białowieskim Parku Narodowym, na powierzchni 65 tys. ha najcenniejszych lasów.

Odtwarzanie siedlisk

Puszcza Białowieska jest symbolem, nie tylko w kraju, ale i za granicą, pokazującym wyjątkowość stanu przyrody w Polsce. Występuje tu niespotykane w Europie bogactwo dziko żyjących gatunków zwierząt, w tym żubra.

Wsparcie w odtworzeniu cennych przyrodniczo siedlisk na terenie UE minister Jan Szyszko deklarował już wcześniej. 12 września minister wysłał list do europosłów, w którym zawarł propozycje Ministerstwa dot. współpracy. Podkreślił w nim, że eksperyment wzorowany na polskich rozwiązaniach mógłby znacząco wzbogacić bioróżnorodność w krajach europejskich, gdzie w wielu miejscach doszło do degradacji i zaniku rodzimych gatunków zwierząt.

Do współpracy przy odtwarzaniu cennych gatunków na terenie UE minister Jan Szyszko zaprosił także wszelkie organizacje w tym ekologiczne.

Rada UE ds. Środowiska odbyła się 17 października 2016 r. w Luksemburgu. Udział w spotkaniu wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)