"Zarząd MCI Capital S.A. [...] podjął uchwałę m.in. o emisji przez spółkę nie więcej niż 45 500 obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 45 500 000,00 zł. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów" – czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną wyemitowane 10 listopada 2016 r. Dzień wykupu będzie przypadać 8 listopada 2019 r.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,9%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

"Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI. EuroVentures 1.0 oraz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 wydzielonych w MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 68.271.631,16 zł" - czytamy dalej.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, podano także.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)