Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Polscy beneficjenci środków z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ) podpisali do końca 2016 r. umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 30 mld zł, potwierdzili wydanie 9,2 mld zł i otrzymali 8 mld zł refundacji, podało Ministerstwo Rozwoju. Resort podkreśla, że oznacza to realizację planów z nadwyżką.
"W programie uruchomiono łącznie 49 naborów konkursowych na kwotę 24,1 mld zł (z tego 39 naborów w 2016 r.). Ocenę formalną przeszło już 1 138 wniosków o wartości dofinansowania unijnego 38 mld zł. Podpisano umowy dla 330 projektów (z czego 308 w samym 2016 r.) na kwotę UE prawie 30 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowano ponad 26% alokacji" - czytamy w komunikacie.
"Jeszcze na początku roku, w rządowym planie zwiększenia efektywności i przyspieszenia wdrażania funduszy unijnych, zakładaliśmy, że na koniec 2016 r. będziemy mieli w umowach 16,5 mld zł. Plan wykonaliśmy więc z niemal dwukrotną nadwyżką" - skomentował wiceminister rozwoju Witold Słowik, cytowany w komunikacie.
W samym 2016 r. certyfikowano do Komisji Europejskiej 8,95 mld zł, co oznacza wykonanie w 144% prognozy przyjętej na ten rok przez Radę Ministrów. Natomiast od początku realizacji programu, zadeklarowana do Komisji Europejskiej kwota wyniosła 10,83 mld zł wydatków kwalifikowalnych, z czego wkład UE to 9,2 mld zł, tj. 8% alokacji. KE zrefundowała już Polsce ponad 8 mld zł z tej kwoty (30 grudnia wpłynęła ostatnia w ub.r. płatność w wysokości ok. 200 mln zł), podano również.
Do Komisji Europejskiej zostały wysłane już 42 wnioski o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów, z czego 30 w samym 2016 r. KE wydała już 27 pozytywnych decyzji - wszystkie w 2016 r. "Wśród wydanych przez KE decyzji dla dużych inwestycji ze wszystkich państw członkowskich, ponad połowa dotyczy przedsięwzięć w ramach polskiego POIiŚ 2014-2020" - poinformował też Słowik.
Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in.
- wybudowanie 640 km autostrad i dróg ekspresowych (w tym odcinki tras: A1, S7, S8, S19, S3, S5);
- przebudowanie lub zmodernizowanie 316 km linii kolejowych (m.in. linie nr 7 i 8, E59, E65 i E75);
- budowę 6 km II linii metra w Warszawie;
- wybudowanie lub zmodernizowanie 384 km gazociągów przesyłowych;
- wybudowanie lub przebudowanie 66 oczyszczalni ścieków komunalnych;
- wybudowanie lub wyremontowanie 1 190 km kanalizacji sanitarnej;
- wsparcie 33 obiektów kultury (m.in. wyposażenie Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, modernizacja Pałacu Krzysztofory, rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, modernizacja Opery w Bydgoszczy);
- wsparcie 55 podmiotów leczniczych (wsparcie infrastruktury szpitali, szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia ratunkowego), wyliczono w komunikacie.
Część inwestycji udało się już zakończyć, podkreśla resort. W grudniu oddano do użytku ponad 9-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków, na odcinku Miłomłyn - Ostróda Północ oraz ponad 15-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S8 od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina (w ramach projektu Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok). Ponadto otwarto obwodnicę Bełchatowa w województwie łódzkim, Brodnicy - w województwie kujawsko-pomorskim, a także zachodnią obwodnicę Lublina. Zakończyła się także inwestycja Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska - Niemcy, w ramach której wybudowana została tłocznia gazu Jeleniów.
POIiŚ 2014-2020 to największy krajowy program w Polsce i w Unii Europejskiej, na który przeznaczono ze środków unijnych 114 mld zł. Jego fundusze zasilają m.in. takie obszary, jak bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport, kultura oraz zdrowie.
(ISBnews)