O nominacjach poinformowało we rano Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość ich wręczenia odbędzie się o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim.

Decyzję o mianowaniu generałów Wojciechowskiego i Kukuły na nowe stanowiska prezydent podjął 30 grudnia 2016 r.

Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych jest związana z zakończeniem trzyletniej kadencji poprzedniego dowódcy gen. broni Marka Tomaszyckiego. Zgodnie z konstytucją, dowódcę operacyjnego - tak jak dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - mianuje prezydent. Tak samo jest z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, które są nowym rodzajem sił zbrojnych, utworzonym z początkiem 2017 r. Gen. Kukuła (awansowany na pierwszy stopień generalski w listopadzie 2016 r.) jest pierwszym dowódcą tej formacji.

Gen. Wojciechowski od sierpnia 2015 r. był zastępcą dowódcy operacyjnego RSZ. Jest jednym z autorów reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi wprowadzonej w 2014 r. Wcześniej, w Sztabie Generalnym WP, kierował pracami nad wdrożeniem wojennego systemu dowodzenia. Od 2013 roku kierował departamentem strategii i planowania obronnego MON.

W 2011 r. dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. W latach 2009-2010 dowodził wielonarodową Grupą Bojową UE, a w trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej, Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, szkoły NATO w Oberammergau oraz studium polityki obronnej w US Army War College w Carlisle.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest jednym z dwóch głównych dowództw w polskich siłach zbrojnych. Odpowiada za organizację ćwiczeń, podlegają mu kontyngenty działające za granicą, zadaniem DORSZ jest też planowanie i dowodzenie wojskami i elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych w sytuacjach kryzysowych.

Gen. Kukuła obowiązki szefa tworzonego wówczas Dowództwa WOT objął pod koniec września 2016 r. Wcześniej, od 2012 r., dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Służył w tej jednostce od 1996 r. (wówczas był to 1 pułk specjalny) na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu pułku. W latach 2003-04 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Od 2006 r. był szefem wydziału dowodzenia i łączności oraz szefem pionu - zastępcą szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz studiów magisterskich na WAT na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Z początkiem roku Wojska Obrony Terytorialnej stały się nowym rodzajem sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Rozbudowa obrony terytorialnej i przekształcenie jej w formację złożoną głównie z ochotników z danego rejonu to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa resortu. WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych.

MON zakłada, że w 2018 r. WOT będą liczyć ok. 35 tys. żołnierzy, a w roku 2019 - 53 tysiące. Do tego czasu koszty tworzenia i funkcjonowania WOT rząd szacuje na 3,6 mld zł. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (dwie na Mazowszu i po jednej w pozostałych województwach). W pierwszej kolejności mają powstają brygady w Podlaskiem, Lubelskiem i Podkarpackiem oraz cztery bataliony w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach. (PAP)