Do konkursu może przystąpić osoba, która ma wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, albo pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym. Kandydat ma mieć także doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Jednocześnie ma mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być ukarany karą dyscyplinarną ani nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, nie może też być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydat nie może też być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Kandydat ma znać regulacje prawne z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora ORE oraz dokumentów, które należy przedstawić, znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

W połowie stycznia br. minister edukacji powierzyła pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Barbarze Rudzińskiej-Mękal. Wcześnie kierował nim Sławomir Kuligowski; najpierw - od kwietnia 2016 r. - pełnił obowiązki dyrektora ORE, następnie w lipcu 2016 r., po wygraniu konkursu, został dyrektorem placówki.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest instytucją podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, powstał 1 stycznia 2010 r. po połączeniu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem ORE jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji przez wspieranie szkół i placówek w realizacji ich zadań oraz wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. (PAP)