Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Radpolu zdecydują o emisji do 2,57 mln akcji serii F po cenie emisyjnej nie niższej niż 2,48 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zwołanego na 21 marca br.
"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,03 zł, ale nie wyższą niż 77 159,25 złotych, poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 571 975 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł każda akcja " - czytamy w projekcie uchwały.
Do ustalenia ceny emisyjnej ma być upoważniona rada nadzorcza spółki, przy czym cena ta ma być nie niższa niż 2,48 zł.
Emisja akcji serii F ma zostać przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej, skierowanej do uprawnionych inwestorów. Uprawnionym inwestorom będącym akcjonariuszami spółki w dniu walnego zgromadzenia będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F.
W wyniku rozmów z mBankiem dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Radpol zobowiązał się do spowodowania podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę co najmniej 10 mln zł do 31 marca br. Uchwalona przez NWZ na początku lutego emisja akcji serii E zapewni środki jednak dopiero w drugiej połowie roku. W związku z tym bank poinformował o zamiarze przywrócenia wcześniejszego harmonogramu spłat. Z punktu widzenia przygotowania do sezonu sprzedażowego, oznaczałoby to dla spółki ograniczenie dostępności środków na działalność produkcyjną w wysokości 2,2 mln zł kwartalnie.
"Biorąc powyższe pod uwagę i mając na celu poprawę sytuacji finansowej spółki, która jest możliwa do uzyskania w wyniku założonych działań operacyjnych i sprzedażowych na rok 2017 zasadnym jest przeprowadzenie emisji akcji serii F w jak najprostszym trybie umożliwiającym jak najszybsze efektywne pozyskanie środków przez spółkę. Najszybszym i najbardziej efektywnym trybem w tym zakresie jest, w opinii zarządu spółki, tryb subskrypcji prywatnej realizowanej poza ofertą publiczną w odniesieniu do mniej niż 10 % akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym" – czytamy w opinii zarządu.
Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)