AC S.A.

Zarząd AC S.A. postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysku netto za 2016 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,7 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.>>>>

Dekpol

Dekpol zawarł umowę o generalne wykonawstwo zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gdańsku dla spółki Słoneczne Wzgórza, podał Dekpol. Wartość umowy to ok. 7% skonsolidowanych przychodów spółki za 2015 r. >>>>

11 bit Studios

Reklama

11 bit Studios ustalił datę globalnej premiery gry "Beat Cop" na komputery PC, Mac i Linux na 30 marca 2017 r., podała spółka. >>>>

Arctic Paper

Arctic Paper zdecydował o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości posiadanych udziałów w spółce zależnej w wysokości ok. 39 mln zł. Odpis nie spowoduje zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. >>>>

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec, po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu przedstawi propozycję wypłaty łącznie 29 zł dywidendy na akcję za 2016 r., czyli 18 zł ponad dotychczasową dywidendę zaliczkową, podała spółka. >>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 131,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 121,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął projekt wyposażania stacji paliw w turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW, podała spółka. W planach jest również pilotażowa instalacja magazynowania energii. >>>>

Asbis Enterprises

Asbis Enterprises odnotował 2,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis chce realizować rentowny wzrost przychodów i uzyskać dynamikę zysku netto wyższą niż sprzedaży w tym roku, poinformował prezes Sergei Kostevitch. Spółka planuje publikację tegorocznych prognoz pod koniec marca. >>>>

Emperia Holding

Emperia Holding odnotowała 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Emperia Holding otworzy łącznie 90 nowych placówek w 2017 roku, zapowiedział prezes Dariusza Kalinowskiego. Spółka planuje w najbliższych dniach otworzyć pierwszy sklep w nowym formacie - convencience. >>>>

Amica

Amica odnotowała 27,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 95,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 116,5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kruk

Kruk odnotował 248,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 204,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kruk chce osiągnąć wzrost zysku na akcję (EPS) o co najmniej 15% rocznie i ROE na poziomie przynajmniej 20% w aktualizacji strategii na lata 2015-2019, podała spółka. >>>>

Kruk zdecyduje o podziale zysku za ubiegły rok w ciągu dwóch miesięcy. Decyzja o ewentualnej wypłacie dywidendy będzie zależała od chłonności rynku wierzytelności oraz od ewentualnej akwizycji, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>>

Kruk ocenia, że w tym roku jego inwestycje w zakup portfeli wierzytelności sięgną co najmniej 1 mld zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Grupa nie wyklucza też akwizycji na rynku włoskim, hiszpańskim i niemieckim. >>>>

WDX

WDX odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

CCC odnotowało 186,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 105,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC pozostaje w ramach polityki dywidendowej, obecnie za wcześnie jest mówić o konkretnej rekomendacji odnośnie podziału zysku za 2016 r., poinformował prezes spółki Dariusz Miłek. >>>>

CCC spodziewa się "delikatnej" poprawy marży w tym roku, ale bez "spektakularnych wzrostów, poinformował wiceprezes Marcin Czyczerski. >>>>

MOL

MOL odnotował 43,46 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 435,3 mld HUF straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MOL prognozuje, że w 2017 r. wypracuje oczyszczony wynik EBITDA w wysokości co najmniej 2 mld USD, a nakłady inwestycyjne wyniosą do 1,2 mld USD na wzrost organiczny, podała spółka. >>>>

Echo Investment

Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Hawe, Mediatel

Campa Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Mediatel, będącej spółką zależną od Hawe, podało Hawe. >>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii JP o łącznej wartości nominalnej 3,41 mln zł, podała spółka. >>>>

Midven

Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano także. >>>>

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group odnotowała 5,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group pracuje nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz kredyty i podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu obligacji, poinformowała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - podpisał z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zwiększający wartość umowy do 4 470 mln zł netto i wydłużający termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. >>>>

Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto. >>>>

Dom Development

Dom Development spodziewa się "zdecydowanego" wzrostu zysku netto w 2017 r. w stosunku do poprzedniego roku, gdy odnotował 125,7 mln zł zysku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>

Dom Development zamierza wprowadzić do oferty ok. 3 600 lokali w tym roku, z czego ok. 2 200 w I połowie, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>

Dom Development ocenia, że nabycie segmentu deweloperskiego Euro Stylu jest prawdopodobne i pozwoli w przyszłości na sprzedaż 1 000 mieszkań na rynku trójmiejskim. Jednocześnie spółka chce zwiększać sprzedaż we Wrocławiu dzięki rozpoczęciu nowych projektów, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał przedterminowego wykupu 100 000 tj. wszystkich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej wysokości 100 mln zł, podała instytucja. >>>>

Comarch

Comarch wdrożył w Idea Banku system usprawniający zarządzanie programami motywacyjnymi dla swoich pracowników, poinformowała spółka. >>>>

Atal

Atal wprowadził do oferty kolejne 51 mieszkań na osiedlu Nowy Targówek w Warszawie, podała spółka. Planowany termin oddania ich do użytku to IV kw. 2018 r. >>>>

Newag

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) podpisała umowę z Newagiem na dostawę 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z ich utrzymaniem, za 266,97 mln zł, podał Newag. >>>>

Impel

Impel będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podała spółka. >>>>

Pharmena

Wyniki badań II fazy innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA Pharmeny zostały ocenione pozytywnie na branżowej konferencji naukowej, podała spółka. >>>>

Serinus Energy

Serinus Energy ponownie tymczasowo wstrzymał produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji z powodu nielegalnego strajku okupacyjnego obiektu, a także zapowiedzi strajku obejmującego wstrzymanie produkcji, podała spółka. >>>>

Tatry Mountain Resorts

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotował 3,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., wobec 0,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Graal

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Graal na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r., podała Komisja. >>>>

Ursus

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Ursus karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podał urząd. >>>>

Enea

Enea otrzymała informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała spółka. >>>>