Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Rok 2016 potwierdził solidne fundamenty wzrostu Grupy Mercator Medical, które zbudowaliśmy w poprzednich latach. Skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu rok do roku o 16%, przekraczając 263 mln zł. Umożliwiło to wygenerowanie 25,7 mln zł wyniku EBITDA (+13%) i 14,8 mln zł zysku netto [ogółem] (+44%). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2016 r. miały wartość 16,6 mln zł (+111%)" - napisał prezes Wiesław Żyznowski w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 18,23 mln zł wobec 16,49 mln zł zysku rok wcześniej.
EBITDA zdefiniowana jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniosła w 2016 roku 25,7 mln zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2,9 mln zł (tj. o 12,9%). Jest to efekt poprawy wyniku na działalności operacyjnej, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 264,85 mln zł w 2016 r. wobec 228,71 mln zł rok wcześniej.
"Całkowite przychody Grupy Mercator Medical wzrosły w roku 2016 względem roku 2015 o 16,3%, na co złożył się wzrost sprzedaży towarów o 21,9% oraz wzrost sprzedaży produktów z własnej fabryki w Tajlandii o 5%. Dominującą grupą asortymentową pozostają rękawice jednorazowe, które (łącznie produkowane i nabywane) odpowiadają za ponad 91% przychodów ze sprzedaży całej grupy kapitałowej. W ramach tej grupy asortymentowej największy udział mają rękawice diagnostyczne, których sprzedano o 17% więcej niż w roku poprzednim, głównie dzięki ekspansji dystrybucyjnej, zwłaszcza w segmencie rękawic nitrylowych. Na uwagę zasługuje fakt, że po stagnacji w 2015 r. szybciej niż rynek rosła sprzedaż rękawic chirurgicznych i gospodarczych. Opatrunki i włóknina uzupełniają portfolio spółki i miały w 2016 roku nieco ponad 8% udziału w strukturze sprzedaży Grupy. Sprzedaż włókniny rośnie szybciej niż rynek - w 2016 r. było to +21,2% r/r" - czytamy w raporcie.
Geograficzna dywersyfikacja sprzedaży Grupy Mercator Medical jest wysoka, a liczba krajów, do których zrealizowano dostawy w roku 2016 przekroczyła 50. Polska nadal pozostaje najważniejszym rynkiem zbytu, na który trafia ponad 1/3 wszystkich produktów i towarów, a z roku na rok wartość obrotu rośnie (w 2016 wzrost o 28% r/r). Największe wzrosty sprzedaży, oprócz Polski, odnotowano na rynku rosyjskim (+6,2 mln zł), amerykańskim (+5,8 mln zł) oraz tajskim (+5,0 mln zł). Na rynki Tajlandii i USA dostarczane są wyłącznie produkty Mercator Medical bezpośrednio z własnej fabryki, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 9,63 mln zł wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.
(ISBnews)