KNF: Banki komercyjne oczekują spadku wyniku netto o 12,3% r: r w tym roku


Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Banki komercyjne, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,6% na koniec 2016 r., spodziewają się, że wynik netto spadnie w tym roku o 12,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
"Banki zakładają istotne pogorszenie wyników finansowych w stosunku do 2016 r., spadek wyniesie łącznie 12,3%. Niemniej w 2017 r. zaplanowano wzrost wyniku odsetkowego o 6,3%, a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 6,5%. Koszty działania mają zwiększyć się o 4,1%. Na zmniejszenie wyników w porównaniu z 2016 r. wpływ ma również jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów w Visa Europe" - czytamy w informacji "Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2017 r."
W 2016 r. zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,91 mld zł i był wyższy o 24,3% r/r.
"W 2017 r. banki planują pogorszenie wskaźników efektywności. Dla grupy banków komercyjnych objętej ankietą średni wskaźnik rentowności aktywów zmniejszy się z poziomu 0,86% odnotowanego na koniec 2016 r. do poziomu 0,74%. W zakresie zwrotu z kapitału można zaobserwować ograniczenie wskaźnika ROE o 1 pkt proc. do poziomu 6,8%. Dochodzi również do przesunięcia istotnej liczby znaczących banków w kierunku niższych przedziałów rentowności" - czytamy dalej.
Według ankiety KNF, fundusze własne banków komercyjnych mają wzrosnąć w br. o 7%, a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 6,2%, co doprowadzi do nieznacznego wzrostu TCR z 17,71% do 17,83%. W tym samym czasie kapitał podstawowy Tier 1 wzrośnie o 6,5%, a wskaźnik CET 1 minimalnie wzrośnie z 16,09% do 16,13%.
Materiał analityczny dotyczący planów finansowych banków na 2017 r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,6% na koniec 2016 r.
(ISBnews)