Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w marcu wzrostu produkcji rdr o 6,9 proc., zaś mdm o 12,7 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 8,1 proc., a mdm wzrosła o 2,1 proc.

Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 29 działach przemysłu na 34 - poinformował GUS.

Według GUS rosła m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 22,9 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 21,9 proc., wyrobów z metali – o 18,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,6 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 15,1 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,0 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,7 proc., mebli – o 14,5 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9 proc. oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,0 proc.

Natomiast wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z marcem ub. roku, jak i lutym.

Ceny produkcji przemysłowej w marcu wzrosły rdr o 4,7 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1 - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lutym i marcu:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 11,1 17,6 1,2 -0,9
górnictwo i wydobywanie 0,4 16,7 -8,5 -1,8
przetwórstwo przemysłowe 12,7 20,0 1,5 0,0
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -0,6 -4,5 1,1 -9,6
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,5 8,8 3,0 -1,2
PRODUKCJA BUDOWLANA 17,2 49,4 -5,4 6,0