Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk netto ogółem wyniósł 4,66 mln zł wobec 2,88 mln zł rok wcześniej.
"Osiągnięty zysk Grupy w wysokości 4,66 mln zł jest wyższy od osiągniętego w 2015 roku. To efekt zarówno funkcjonowania już prawie w całości wynajętego Retail Parku 'Karpacka' w Bielsku-Białej, jak i utrzymania odpowiedniego poziomu najmu w naszych obiektach magazynowych" - napisał prezes Mirosław Koszany w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 11,59 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,84 mln zł w 2016 r. wobec 17,27 mln zł rok wcześniej.
"Źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy są przychody z najmu powierzchni magazynowych, biurowych i handlowych, które spadły w roku 2016 do poziomu 16 835 tys. zł z 17 266 zł w roku 2015 r. Spadek ten jest nieznaczny, wynosi 2,5% i został skompensowany znaczącą wartością przychodów w ramach pozycji 'pozostałe przychody' 1 104 tys. zł (w 2015 r. 222 tys. zł). Grupa wykazała w tej pozycji otrzymane odszkodowanie z umowy najmu w wysokości 770 tys. zł z tytułu jej przedterminowego rozwiązania" - czytamy w raporcie.
Grupa ponosi koszty operacyjne związane głównie z utrzymaniem i eksploatacją wynajmowanych nieruchomości oraz koszty administracyjne funkcjonowania. Koszty operacyjne (zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, amortyzacja) wyniosły w 2016 r. 10,09 mln zł (w stosunku do wartości 10,02 mln zł w roku 2015). Wzrost kosztów w roku 2016 był nieznaczny, spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów eksploatacyjnych obiektów. W ramach pozostałych kosztów w wartości 483 tys. zł (w 2015 r. 908 tys. zł) Grupa wykazuję grupę innych kosztów rodzajowych, koszt przekazania nieruchomości i przyłącza (koszt powiązany z realizacją inwestycji), odpisy należności, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 0,58 mln zł wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej.
Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)