GUS zaznaczył, że od siedmiu miesięcy wartości wskaźnika syntetycznego kształtują się powyżej średniej długookresowej. Podano, że składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz handlu detalicznego wzrosły w stosunku do maja, natomiast składowa odnosząca się do usług utrzymuje się na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem.

"W porównaniu do czerwca ub.r. wartości wszystkich składowych wzrosły. Wskaźniki ocen diagnostycznych oraz prognostycznych są wyższe od notowanych przed miesiącem i przed rokiem" - poinformował urząd statystyczny.

Zgodnie z komunikatem, w czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności korzystnie ocenili koniunkturę.

"Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych w maju br. i w czerwcu ostatnich ośmiu lat" - podał GUS. Zaznaczono, że oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne po raz pierwszy od połowy 2011 r.

Pozytywne są także opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego - zbliżone do zgłaszanych w maju, choć gorsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Według GUS oceny jednostek z zakresu handlu detalicznego są nieco mniej korzystne niż w maju, choć lepsze niż w czerwcu ostatnich ośmiu lat.

"Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę mniej optymistycznie niż w maju, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze niż przed miesiącem oraz w czerwcu ostatnich dziewięciu lat. Oceny koniunktury przekazane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w maju oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat" - poinformował GUS.

Najwięcej optymizmu wykazały - zgodnie z badaniem GUS - jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są zbliżone do sygnalizowanych od marca br. i bardziej korzystne od formułowanych w czerwcu ostatnich pięciu lat.