Podwaliny reformy przygotuje Między- resortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). Z naszych informacji wynika, że pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się w lipcu.

Jak informuje nas resort, przyczyną podjęcia prac nie jest to, że od początku 2016 roku strażnikom znacznie ubyło obowiązków w związku z odebraniem im spraw fotoradarowych. – Trzeba dostosować regulacje prawne dotyczące straży do współczesnych potrzeb, co ma w przyszłości przełożyć się na sprawniejsze i bardziej efektywne działania – przekonuje MSWiA

Wybrane propozycje zmian

Kilka miesięcy temu MSWiA rozesłało pismo w sprawie propozycji ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania straży miejskich (gminnych). Uwagi zgłosiły: Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, związki zawodowe oraz Unia Metropolii Polskich. Bezpośrednio odpowiedzi udzieliły również poszczególne jednostki straży gminnych (miejskich). Wybraliśmy najważniejsze propozycje zmian zgłaszane przez strażników, nad którymi pochyli się zespół roboczy przy MSWiA:

Reklama

Dość parkowania na trawnikach

Municypalni będą namawiać do tego, by parkowanie na trawniku traktować jak wykroczenie drogowe, a nie jako porządkowe (aktualnie nie ma możliwości wzywania właściciela do wskazania, komu powierzył pojazd w określonym czasie)

Emerytury pomostowe

Straże chcą, by w ustawie o emeryturach pomostowych w wykazie prac o szczególnym charakterze uwzględniono także pracę funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych

Większy teren pod jurysdykcją strażników

Straże powinny mieć możliwość wysyłania swoich funkcjonariuszy na tereny innych gmin w celu udzielenia pomocy przy sytuacjach nadzwyczajnych, np. katastrofa naturalna czy atak terrorystyczny

Możliwość rejestrowania podejmowanych czynności

Chodzi o utrwalanie szczegółowego przebiegu czynności podejmowanych przez strażników na potrzeby postępowań w sprawach o wykroczenia, a także rozpatrywanych skarg i wniosków

Dłuższy wypoczynek i uposażenia

Strażnicy chcą, by przysługiwał im dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat) oraz 10 dni (przy zatrudnieniu przez min. 10 lat). Dodatkowo po upływie 5 lat zatrudnienia strażnikowi miałby przysługiwać płatny urlop zdrowotny

Łatwiejsze karanie

Chodzi o umożliwienie zakończenia postępowania mandatowego przez strażnika, który nie był świadkiem wykroczenia. Rozliczenie sprawcy wykroczenia, który pojawił się w siedzibie straży, jest możliwe wyłącznie przez strażnika stwierdzającego wykroczenie. Dlatego jest on każdorazowo ściągany z terenu. Do tego dochodzi postulat umożliwienia karania właścicieli pojazdów za wykroczenia drogowe i zastąpienie obowiązującej obecnie długiej i kosztownej procedury ustalania kierującego pojazdem.

Zakaz picia alkoholu na podwórkach

Strażnikom chodzi o zmianę art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez rozszerzenie katalogu miejsc, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu (np. o podwórka)

Przychody z kar dla gmin, nie dla państwa

Obecnie kary porządkowe nałożone w toku czynności wyjaśniających ściąga się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stanowią one dochód budżetu państwa. Straże chcą, by w przypadkach, gdy to ich przedstawiciel nałoży taką karę, pieniądze trafiały do budżetu gminy utrzymującej straż. Sytuacja powinna być analogiczna do grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych

Trudniejsze rozwiązywanie formacji

Obecnie rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego (w przypadku Warszawy stołecznego) policji. Wystarczy też, że o fakcie poinformuje wojewodę. Strażnicy chcą, by uchwałę w sprawie rozwiązania straży rada gminy podejmowała większością 2/3 głosów. W przypadku rozwiązania straży samorząd powinien zapewnić byłym funkcjonariuszom zatrudnienie w jednostkach gminy

Dostęp do tajemnicy skarbowej

Zdaniem municypalnych akces do danych organów podatkowych usprawni działania straży związane z ustalaniem właścicieli nieruchomości, np. na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach (gospodarka odpadami)