Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Mediatela - ze względu na brak wystarczającej większości głosów - nie podjęli uchwał dotyczących roku obrotowego 2016 tj. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu spółki i grupy, podziału zysku lub pokrycia straty, udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej, poinformowała spółka.
Wskutek braku wystarczającej większości głosów oddanych za podjęciem danej uchwały nie zostały przez ZWZ spółki podjęte uchwały w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:


*Rozpatrzenia sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania zarządu z działalności spółki;


*Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej;


*Podziału zysku lub pokrycia straty;

Reklama


*Udzielenia absolutorium członkom zarządu;


*Udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.
Mediatel odnotował 65,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 47,64 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 163,19 mln zł wobec 37,29 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.
(ISBnews)