ZUE

ZUE odnotowało 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po słabszym I półroczu, w którym ZUE odnotowało 108 mln zł przychodów wobec 128 mln zł rok wcześniej, spółka obserwuje ożywienie rynku, które przekłada się na rosnący poziom sprzedaży, poinformowała wiceprezes Anna Mroczek. Jednocześnie ZUE jest pozytywnie nastawione do II połowy roku i kolejnych okresów oraz podtrzymuje, że w szczytowym okresie realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. zamierza realizować na kolei w Polsce poziom 1 mld zł przychodów. >>>>

ZUE oczekuje, że dzięki zawartym umowom ramowym na zakupy materiałów i przygotowanym zapasom w okresie najbardziej intensywnych prac na kolei w Polsce nie odczuje problemów z dostawami i ograniczy wpływ rosnących cen, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>>

Benefit Systems

Reklama

Fit Invest, podmiot zależny Benefit Systems, zawarł przedwstępną umowę nabycia 15 klubów fitness od Fitness Club S4 za łączną cenę nieprzekraczającą 23,8 mln zł i w terminie do 30 lipca 2018 roku, podał Benefit Systems. >>>>


>>> Zobacz też rekomendacje

Asseco Poland

Asseco Poland zakończyło negocjacje i zawarło transakcję sprzedaży 589 151 akcji spółki zależnej Formula Systems (1985), stanowiących 4% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu za łączni 73,14 mln NIS, podało Asseco. >>>>

MLP Group

MLP Group odnotowało 19,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 26,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MLP Group oczekuje w II półroczu br. znacznego przyspieszenia wzrostu aktywów netto i przychodów, na co wpłynie finalizacja realizowanych kontraktów, które w większości podpisywane były w końcówce 2016 roku, poinformował prezes Radosław T. Krochta. "W drugim półroczu tego roku oczekujemy znacznego przyspieszenia wzrostu aktywów netto i przychodów, na co wpłynie finalizacja obecnie realizowanych kontraktów, które w większości podpisywaliśmy w końcówce 2016 roku" - powiedział prezes Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Grupa Pfleiderer

Grupa Pfleiderer odnotowała 8,26 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 2,83 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Pfleiderer planuje wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 60 mln euro w całym br. po tym, jak jej capex wyniósł 20,6 mln euro w I półr. br., podała spółka. >>>>

Hawe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie upadłościowe wobec Hawe, podała spółka. Hawe nie wyklucza złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego spółki. >>>>

Robyg

Robyg uzyskał zysk z przeszacowania nieruchomości gruntowej, inwestycyjnej położonej w Gdańsku (dzielnica Letnica), będącej we własności spółki, w wysokości 18,78 mln zł (przed opodatkowaniem) , podała spółka. "Zgodnie z wyceną wartość powyższej nieruchomości została przeszacowana do wartości godziwej, a zysk z przeszacowania wyniósł 18 776 tysięcy zł (przed opodatkowaniem). Zysk z przeszacowania wartości tej nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej zostanie wykazany w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Robyg podniósł prognozę skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki dominującej na ten rok do 105 mln zł z wcześniej oczekiwanych 90 mln zł, podała spółka. >>>>

Mercor

Po wynikach I kw. roku obrotowego (kwiecień-czerwiec 2017), Mercor podtrzymuje pozytywne oczekiwania względem całego roku obrotowego 2017/2018 i pracuje nad poprawą zyskowności w kolejnych okresach dzięki rosnącej sprzedaży, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. >>>>

Paged

Paged odnotował 34,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2017 r. wobec 37,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 30,25 mln zł w porównaniu z 27,72 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Pozbud T&R

Pozbud T&R podpisał ze spółką GN Jantaris umowę na budowę budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Mielnie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe ma ma wynieść nie więcej niż 19,96 mln zł netto, podano także. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Mielnie przy ul. Wojska Polskiego 8, zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową i techniczną" - czytamy w komunikacie. Za wykonanie umowy Pozbud T&R ma otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe nieprzekraczające kwoty 19 955 726 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, podano także. Inwestycja ma zostać zakończona do 16 maja 2019 roku, podano także.

Globe Trade Centre

Galeria Północna należąca do Globe Trade Centre (GTC) otrzymała pozwolenie na użytkowanie, podała spółka. Oficjalne otwarcie centrum handlowego zostało zaplanowane na 14 września br. "Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że Galeria Północna otrzymała pozwolenie na użytkowanie, co wieńczy budowę całego projektu. Galeria Północna jest pierwszym wielkopowierzchniowym centrum handlowym w dzielnicy, bardzo wyczekiwanym przez mieszkańców i branżę handlową. Jest to inwestycja będąca wspólnym sukcesem całej firmy, a jej otwarcie we wrześniu spowoduje ponad dwukrotny wzrost wartości naszego portfolio handlowego" - powiedział prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

PlayWay

CreativeForge Games, spółka zależna PlayWay, zawarła z Good Shepherd Entertainment umowę na wydanie gry "Phantom Doctrine", produkowanej obecnie przez CreativeForge Games, podał PlayWay. >>>>

ES-System

ES-System spodziewa się stabilizacji sprzedaży eksportowej w III kw. 2017 r. Spółka pozostaje optymistyczna co do wyników eksportu w latach 2018-2019, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Firma skupi się na rynkach, na których jest już obecna. >>>>

ES-System zakłada dalszy rozwój segmentu oświetlenia architektonicznego oraz dynamiczny rozwój segmentu sterowania oświetleniem. Oba segmenty powinny najlepiej rozwijać się w 2017 r., poinformował prezes Rafał Gawrylak. >>>>

The Dust

The Dust chce osiągnąć poziom 1 mln pobrań gier miesięcznie na koniec przyszłego roku i utrzymać wysoką dynamikę wyników finansowych, poinformował prezes Jakub Wolff. >>>>

GetBack

Podmiot kontrolowany przez GetBack nabył portfel wierzytelności z sektora bankowego za cenę przekraczającą 125 mln zł, podała spółka. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty rozpoczęła budowę nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty w Tarnowie, poinformowała spółka. Nowe centrum wpisuje się w strategię grupy w zakresie generowania i wdrażania innowacji, a efektem projektu będzie podniesienie poziomu konkurencyjności produktów grupy, podano także. >>>>

Alior Bank

Rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie przez zarząd Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji własnych denominowanych w PLN i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, w ramach tego programu emisji do łącznej wartości programu 1,2 mld zł, podała instytucja. >>>>

Fachowcy.pl Ventures

Fulcrum FIZ oraz Mezzo Capital, akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures, w ramach procesu budowania przyśpieszonej książki popytu (procedura ABB), sprzedali 10,2 mln akcji spółki stanowiących 7,23% w kapitale i głosach po cenie wynoszącej 27 groszy za jedną akcję, podała spółka. >>>>