Vigo System

Vigo System liczy na skokowy wzrost skali działalności w kolejnych latach, poinformował prezes Adam Piotrowski. Prezes liczy też na "satysfakcjonujący" wzrost przychodów w tym roku. "Mamy za sobą kolejny kwartał dynamicznego wzrostu przychodów. Wypracowany w III kwartale wynik stanowi dobre potwierdzenie słuszności podejmowanych działań sprzedażowych i marketingowych, równocześnie zachęca nas do zintensyfikowania wysiłków skoncentrowanych na pozyskiwaniu nowych, większych zleceń od dotychczasowych i nowych kontrahentów. Oczekuję, że 2017 r. zamkniemy z satysfakcjonującym wzrostem przychodów, w kolejnych latach liczymy zaś na skokowy wzrost skali naszej działalności" - powiedział Piotrowski, cytowany w komunikacie. Sprzedaż Vigo System wzrosła do 6,73 mln zł w III kw. br. czyli o 9% r/r.

Idea Bank  

EuroRating nadał Idea Bankowi zamówiony rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną, podała agencja Prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak podkreślił, że posiadanie ratingu kredytowego umożliwi spółce korzystanie z szerszego spektrum narzędzi do finansowania bieżących potrzeb, a tym samym wpłynie pozytywnie na koszt finansowania. EuroRating wskazał na zadowalające wyposażenie banku w kapitał oraz stosunkowo wysoką rentowność, przy jednoczesnym nacisku na innowacyjne technologiczne i produktowe.   podano również. 

Murapol

Murapol zakontraktował sprzedaż 859 mieszkań w III kw. 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 15% r/r, poinformowała spółka. W ciągu dziewięciu miesięcy br. Murapol zakontraktował sprzedaż 2 468 lokali mieszkalnych, co stanowi wzrost o 21% r/r. "Rezultat 859 sprzedanych mieszkań jest drugim najlepszym kwartalnym wynikiem sprzedażowym, a pierwszym, spośród wszystkich wyników za trzeci kwartał, w dotychczasowej działalności grupy Murapol. Bijemy kolejne swoje rekordy i nie zwalniamy tempa. Przed nami intensywna końcówka roku. Naszym celem jest ambitny plan 4 tys. sprzedanych mieszkań. W najbliższych miesiącach zamierzamy wprowadzić do oferty 12 inwestycji w całej Polsce oraz pierwszy zagraniczny projekt w Berlinie, gdzie łącznie powstanie ok. 3 tys. lokali" - powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

Echo Investment

Echo Investment skróciło termin przyjmowania zapisów na obligacje serii G do dziś, podała spółka. Zapisy na maksymalnie 750 000 obligacji serii G spółki o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł ruszyły w środę, 4 października, i miały potrwać do 12 października.  "Zgodnie z prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 roku, w dniu 4 października 2017 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii G spółki większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii G, co powoduje, że w dniu 4 października 2017 r. miał miejsce dzień przekroczenia zapisów" - czytamy w komunikacie. Zapisy złożone w dniu 4 i 5 października 2017 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w prospekcie, podano także.

Cognor Holding

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Cognor Holding, sporządzony w związku publiczną ofertą subskrypcji do 67 333 334 nowo emitowanych akcji emisji nr 11, podała spółka. "Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku (i) publiczną ofertą subskrypcji do 67 333 334 nowo emitowanych akcji spółki emisji nr 11, przeprowadzaną przez spółkę (akcje gotówkowe) (akcje oferowane) oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji gotówkowych oraz nie więcej niż 16 000 000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12 spółki (akcje aportowe) (akcje gotówkowe oraz akcje aportowe łącznie jako akcje dopuszczane i do 67 333 334 praw do akcji oferowanych (PDA) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" - czytamy w komunikacie.  

Celon Pharma 

Celon Pharma zawała ze Skanska umowę na generalne wykonawstwo Centrum Badawczo - Rozwojowego (CBR) w Kazuniu Nowym k/Warszawy, wraz z instalacjami wewnętrznymi, drogami i terenem zewnętrznym oraz sieciami zewnętrznymi za 29,6 mln zł netto. "Wykonawca ukończy całość robót w terminie do 12 miesięcy liczonych od najpóźniejszej z dat przekazania następujących elementów: placu budowy, stosownych zezwoleń administracyjnych na prowadzenie inwestycji, dokumentacji wykonawczej" - czytamy w komunikacie.

Cognor  

Zapisy na akcje emisji nr 11 Cognoru będą trwały od 13 do 17 października, podano w prospekcie emisyjnym. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, roadshow i bookbuilding potrwają do 12 października br. Tego samego dnia planowane jest ustalenie ceny emisyjnej oraz wstępny przydział akcji. 

Best

Best ustanowił prywatny program emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł, podała spółka. "Program dopuszcza emisje w PLN oraz w EUR. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i będą oferowane inwestorom instytucjonalnym w trybie oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 17,1 mln zł i były wyższe o 22,14% (14 mln zł) niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Grupa Azoty

PDH Polska - spółka celowa należąca do Grupy Azoty – zdecydowała o rozszerzeniu realizowanej w Policach inwestycji o instalację polipropylenową i zmianie nazwy projektu na "Polimery Police", podała spółka. Przewidywana wartość budżetu projektu to 1,27 mld euro netto, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 983,8 mln euro.  >>>> 

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania rozpoczęły uzgodnienia z bankami w sprawie kredytów do kwoty ok. 495 mln zł w celu refinansowania zadłużenia oraz finansowania projektów inwestycyjnych, podała spółka. >>>>  

Cube.ITG

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 listopada o zmianie statutu spółki i upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 5 mln nowych akcji spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), wynika z projektów uchwał. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł.>>>> 

AmRest 

Akcjonariusze AmRestu zdecydowali o przeniesieniu siedziby spółki z Polski do Hiszpanii, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Columbus Energy

Columbus Energy z zakończonej emisji obligacji serii D pozyskał 4,535 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego.

Huckleberry Games

Pozytywnie rozpatrzono wniosek na stworzenie Algorytmu Prawdziwego Życia (APŻ) złożony z programu sektorowego GameINN przez Huckleberry Games, spółkę z grupy Erne Ventures, poinformowało studio. Wartość dofinansowania wynosi 1 578 221,18 zł, a całkowity koszt projektu to około 2,6 mln zł. >>>> 

CDRL

Przychody CDRL - właściciela marki Coccodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły we wrześniu br. o 34% r/r i wyniosły 12,43 mln zł, podała spółka. >>>> 

AmRest Holdings

Spółki zależne od AmRest Holdings, AmRest Polska i AmRest Czechy, podpisały umowę kredytową z Bankiem Pekao, PKO BP i ING Bankiem Śląskim na 430 mln euro czyli ok. 1 848 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań i na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym. >>>>  

Talanx

Grupa Ubezpieczeniowa Europa zebrała w pierwszej połowie 2017 roku blisko 900 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 14% r/r, poinformował ubezpieczyciel. >>>> 

JSW

Do 2030 r. grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przeznaczy ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach - zakłada strategia grupy JSW, nad którą kończą się prace. >>>>  

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Śledzia w skład zarządu i powierzyła mu pełnienie funkcji zastępcy prezesa ds. technicznych IX kadencji, poinformowała spółka. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment w ramach oferty obligacji serii G, emitowanych w programie publicznych emisji obligacji, przydzieliło wszystkie 750 tys. papierów, podała spółka. "Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 750 000. Średnia stopa redukcji: 17,80 % (dla zapisów złożonych 4-5 października 2017 r.). Liczba obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 912 409. Liczba przydzielonych obligacji: 750 000" - czytamy w komunikacie. Obligacje były obejmowane po cenie od 100 zł 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje wyniosła 465, natomiast liczba inwestorów, którym przydzielono obligacje - 464. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn obligacji i ceny emisyjnej to 75 000 925,2 zł, podano także.

Idea Bank

Jarosław Augustyniak złożył rezygnację z funkcji prezesa Idea Banku ze skutkiem natychmiastowym tj. od 6 października br., podał bank. Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu złożył także Dominik Fajbusiewicz. >>>> 

Rada nadzorcza Idea Banku powołała wiceprezesa Tobiasza Burego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa od 6 października br., podał bank. W osobnym komunikacie bank poinformował, że rada powołała także Magdalenę Skwarzec do pełnienia funkcji członka zarządu - również od 6 października. >>>> 

Awbud

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Awbud zawarto transakcje, których przedmiotem było 867 150 akcji, podał Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący. >>>> 

Erbud

Erbud zawarł aneks do umowy na budowę zespołu uzdrowiskowo – hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu, który zwiększa jej wartość o 23,31 mln zł do 77,36 mln zł, podała spółka. "Przedmiot aneksu [to] kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych, instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych dla zespołu uzdrowiskowo-hotelowego Seaside Park. Miejsce wykonywania kontraktu Kołobrzeg, ul. Przesmyk. Terminy realizacji 06.10.2017 r. – 31.01.2019" - czytamy w komunikacie.